Monday, May 25, 2015

HAUL: Late Spring Purchases

New haul post! But considering my last empties post I think  I totally deserved it. And there's new empties post on its way that should be posted before end of June when I have to move out... (To the next building and then move back here end of August 'cause French can into logic.) Нова публикация с покупки! Но имайки предвид предишната ми публикация с празни опаковки, мисля че са съвсем заслужени. А и следващата празни шишета са на път и трябва да се появят преди края на юни когато трябва да се преместя... (В съседната сграда и после обратно тук в края на август, защото френската логика е непобедима.)
First thing I picked up in the beginning of May was this cold diffuser. I've seen those and I thought they looked pretty cool but never considered buying one. But Auchan had all diffusers by this brand on 50% off sale and I just had to pick up one. I wasn't so sure but I finally picked Devineau Coco Régal. I literally loved every single one of them and when this one is over I will pick another one. I'm  not a fan of all these artificial fresheners but this one has a very light and subtle coconut scent. It can definitely feel everywhere in my tiny apartment without it being overwhelming.  Първото нещо, което си взех в началото на май беше този студен дифузер. Виждала съм ги преди и винаги съм си мислела, че изглеждат готини, но не съм планирала да си купувам такъв. Но в Auchan всички дифузери на тази марка бяха намалени с 50% и просто трябваше да взема някой. Везната някак си се наклони към Devineau Coco Régal. Буквално се влюбих във всеки един от тях и когато този свърши ще си взема някой от другите. Не съм фен на изкуствените ароматизатори, но този има много лек мек аромат на кокос. И определено го усещам навсякъде в малкия ми апартамент, без да е прекалено. 
I picked up this Tropical Mango Candle by Auchan that I haven't burned yet but I had the same scent in a glass before and I loved it. These types of candles are bigger and cheaper than the glass ones and I already have more than 15 glasses at home that I am using for various stuff... including for burning new candles.  Взех тази свещта Tropical Mango на Auchan и още дори не съм я запалила, но имах същата в стъклена чаша преди и ми хареса. Този вид свещи са по-големи и по-евтини от тези в чаши, а и вече имам повече от 15 чаши вкъши, които ползвам за най-различни неща, включително и да паля нови свещи в тях. 
I think I read good things about Essence's eye pencils so I picked this Essence Longlasting Eye Pencil #17 Tu-Tu-Touqouise because I thought the shade will be perfect for summer. I wore it several times and I agree for such cheap pencil, the quality is pretty good. It doesn't smudge easily and it's very pigmented. The second product is Sulwhasoo Essential Firming Cream. I only paid around $12 for the full size in these adorable sample jars. I think the Essential Firming collection is exactly for my skin type - young, normal to slightly dry looking for a good hydration. I started using it right away and I am pretty much in love as anything Sulwhasoo. There's my favorite ginger scent and the cream is very rich and hydrating but my skin definitely doesn't look oily on the next day.  Мисля, че четох хубави неща за моливите за очи на Essence и взех този Essence Longlasting Eye Pencil #17 Tu-Tu-Touqouise, защото си мислех, че цветът ще е идеален за лятото. Носих го няколко тъпи и съм съгласна, че за толкова евтин молив качеството е доста добро. Не се размазва лесно и е много пигментиран. Вторият продукт е Sulwhasoo Essential Firming Cream. Платих само около $12 за пълния размер в тези сладки мострени бурканчета. Мисля, че серията Essential Firming е за точно моят тип кожа - млада, нормална до леко суха, нуждаеща се от добра хидратация. Започнах да го използвам веднага и съм съвсем влюбена като във всичко на Sulwhasoo. Ароматът е на моят любим джинджифил, а кремът е много богат и подхранващ, но кожата ми изобщо не изглежда мазна на следващия ден.
Of course I had to repurchase Sulwhasoo Overnight Vitalizing Mask because I simply can't explain how much I love it! I absolutely recommend everyone to give it a go because there are very affordable as samples on eBay. They also sent me a sample of Sulwhasoo Luminature Essential Finisher which seems to be a huge hit in Korea so I am excited to try it.  Естествено, трябваше да си поръчам отново и Sulwhasoo Overnight Vitalizing Mask, защото просто не мога да обясня колко много я харесвам. Горещо я препоръчвам на всички, защото има много евтини мостри в eBay. Изпратиха ми и мостра на Sulwhasoo Luminature Essential Finisher, който изглежда е голям хит в Корея и нямам търпение да го пробвам.
Yves Rocher sent me a coupon card for my birthday and well I didn't resist. My mom also has her birthday this week so I picked up this kit for both of us. It includes Yves Rocher Cerisier En Fleurs EDTCherry Blossom Shower Gel and a makeup bag I immediately put inside my handbag because it's gorgeous and super practical. I've been stalking this perfume and it was never on sale but I finally have it.  Yves Rocher ми изпратиха карта-купон за рожденния ден и не устоях. Майка ми също има рожден ден тази седмица, затова взех този комплект и за двете. Включва Yves Rocher Cerisier En Fleurs EDTCherry Blossom Shower Gel и несесер за грим, който веднага сложих в дамската си чанта, защото е прекрасен и много практичен. Наблюдавах този парфюм и все не беше намален, но най-накрая го имам. 
Yves Rocher Comme Une Evidence EDP was a free gift with the purchase and I sent it to my mom since she likes it so much, the Jardin Du Monde Energizing Shower Gel Grenade From Spain is also for her. I picked up Yves Rocher Gloss #Rose Leger for myself and I am so in love with lip gloss. The formula is really velvety and comfortable to wear and tastes so naturally like a dessert. Yves Rocher keeps sending me their tiny polishes, this one is Nail Polish #Bleu Roi. I am not a fan because they take forever to dry. I also got some samples of their creams and perfumes I will gladly try.  Yves Rocher Comme Une Evidence EDP беше безплатен подарък с покупката и го пратих на майка ми, тъй като тя много го харесва, Jardin Du Monde Energizing Shower Gel Grenade From Spain също е за нея. За себе си взех Yves Rocher Gloss #Rose Leger и съм влюбена в този глос. Формулата е кашмирена и много приятна за носене, а има толкова естествен вкус на десерт. Yves Rocher продължават да ми изпращат от мини лаковете, този е Nail Polish #Bleu Roi. Не съм им фен, защото им отнема цяла вечност да изсъхнат. Получих и няколко мостри на кремовете и парфюмите им и ще ги пробвам с удоволствие.
Surprisingly the prettiest and most exciting purchase is this gift Yves Rocher sent me. The tree stones are pink quartz, green aventurine and orange aventurine. The orange stone I sent to my mom because it's not exactly my style but the other two are gorgeous and I'm wearing the pink one since I got them.  Изнендващо, най-красивият и вълнуващ е подаръкът, който Yves Rocher ми изпратиха. Трите камъка са розов кварц, зелен авантюрин и оранжев авантюрин. Оранжевият камък изпратих на мама, защото не е точно в мой стил, но другите два са прекрасни, розовият нося всеки ден откакто го получих. 
Some time ago with my friend we went to KIKO because I needed new nude nail polish... Unfortunately the white one KIKO Nail Polish #203 French White For Tips is super sheer and even with 4 coats it isn't opaque enough. But #389 Mint Milk is absolutely stunning and even if I am not wearing nail polish often, I feel so compelled to put this on every time I see it.  Преди известно време с приятелката ми отидохме до KIKO, защото ми трябваше нов нюд лак... За съжаление белият KIKO Nail Polish #203 French White For Tips е много прозрачен и дори на 4 слоя не е достатъчно плътен. Но #389 Mint Milk направо зашеметяващ и въпреки че не нося лак често, много ми се иска да го сложа всеки път щом го видя.
I am preparing a huge BB and CC creams swatches post for you but it made me realize I don't have any products that are fair enough for me right now so we went to KIKO again and see if I can find something. As a consistency and effect this Liquid Skin Foundation Cool Rose 20 is gorgeous but unfortunately the undertone is too pink for me and I am still looking for a way to correct it. I just ordered the Etude House Baby Choux Base #1 Mint Choux and I will try to mix some with the foundation.  Приготвям ви публикация с много суочове на BB и CC кремове, но това ме накара да осъзная, че в момента нямам продукти, които да са достатъчно светли за мен и затова отидохме отново до KIKO да видим дали ще си намеря нещо. Като консистенция и ефект Liquid Skin Foundation Cool Rose 20 е прекрасен, но за съжаление подтонът е твърде розов за мен и още се чудя как да го коригирам. Току що поръчах Etude House Baby Choux Base #1 Mint Choux и ще пробвам да я смеся с фон дьо тена. 
Remember my previous haul post when I mentioned how I love the Dutch chain called Hema in Bordeaux? Well it seems someone heard me because Hema just got opened in Toulouse. Of course I went there several times since it opened and I picked decent amount of stuff. This Scented Candle #78 Flora was the only one left the first time I went there and of course I had to get it. I also picked this kit with the three Hand Creams #78 Flora, #42 Cedar and #86 Linen. I love the packaging of these hand creams, as well as the candles. The hand creams smell exactly like the candles and I am really having a hard time picking a favorite because they are all so nice.  Помните ли предишната ми публикация където споменах колко много харесах холандската верига Hema в Бордо? Изглежда някой ме е чул, защото тъкмо отвориха Hema в Тулуза. Разбира се откакто отвори бях там вече няколко пъти и се сдобих с приличен брой покупки. Тази свещ Scented Candle #78 Flora беше единствената останала първия път когато отидох и естествено трябваше да я взема. Взех и този комплект с трите крема за ръце #78 Flora#42 Cedar и #86 Linen. Обожавам опаковката на кремовете за ръце, както и на свещите. Кремовете имат същия аромат като свещите и ми е много трудно да си избера любимец, защото всичките са много хубави. 
Hema offer also super interesting teas... and super affordable chocolates and sweets. The two teas I picked are Forest Fruit Tea and Moroccan Mint Tea. The Morrocan Mint Tea is a spearmint actually and I am absolutely in love with, I will definitely repurchase. The pyramid sachets are made of such luxurious fabric and it just feels awesome drinking this tea. I really love spearmint tea but it's quite hard to find one.  Hema предлагат и много интересни чайове... както и страшно достъпни шоколади и сладки изкушения. Избрах си Forest Fruit Tea и Moroccan Mint Tea. Чаят с мароканска мента, всъщност е джоджен (гьозум) и го обожавам, определено ще си го купя отново. Сашетата с пирамидките са направени от много луксозна материя и просто е прекрасон да го пиеш. Много харесвам чая от гьозум, но доста трудно се намира. 
Next time I came back they had all three candles from this collection and I was really wondering if I should get Linen too but I decided not to overdo it and I picked up only #42 Cedar which I am burning right now and it's just so amazing! I also got some Thyme Seeds that I am planning to plant and grow at home.
We don't have the bigger glass candles in stock here yet but I found out you can order them and get them delivered in the shop in Toulouse for free in Hema's site and that's what I did so now I am waiting for the Orange, Musk and Rose candle... Hema have pretty amazing huge candles and they're very affordable. (And I am also so excited about having them a store here in Toulouse!) 
Следващият пък когато се върнах имаха всичките три свещи от колекцията и много се чудех дали да си взема и Linen, но реших да не прекалявам и взех само #42 Cedar, която гори в момента и е просто прекрасна! Взех и семена мащерка, тъй като смятам да си ги отгледам вкъщи.

Все още нямаме в наличност свещите в големите стъклени чаши, но може да се поръчат в сайта и да се доставят в магазина в Тулуза безплатно затова така и направих. В момента чакам свещта с портокал, мускус и роза... Hema имат страхотни свещи и са съвсем достъпни. (И много се радвам, че вече си имаме и магазин в Тулуза!)
We were doing some serious shopping with my best friend that day and I passed through the subway station where they were giving samples 3 times. xD So this is how I ended up with L'Oréal Sublimist Anti-Fatigue Day Care. It's some new L'Oréal cream, they're heavily promoting. The ingredients look good so I will gladly test it.  Този ден бяхме се заели много сериозно със шопинг с най-добрата ми приятелка и минах 3 пъти покрай метро станцията където раздаваха тези мостри. Така се оказах с L'Oréal Sublimist Anti-Fatigue Day Care. Някакъв нов крем на L'Oréal, който те стабилно промотират. Съставките изглеждат добре и ще го пробвам с удоволствие. 

My best friend took me to that amazing shop called Nature & Découvertes where they sell all kinds of amazing bio and organic stuff, but also interesting home decorations and books. I fell in love with the packaging of that tea and when I got paid later, I went and picked up immediately Terre D'Oc Genmaïcha Thé Vert Du Japon. Not every day I am spending 10€ on a jar of tea, but this jar of tea was totally worth it. The tea itself is very unusual but super lovely. It's from 100% bio farming, produced in Japan and packed in France. Най-добрата ми приятелка ме заведе в този невероятен магазин наречен Nature & Découvertes където продават най-различни био и органични неща, но и интересни декорации за дома, както и книги. Влюбих се в опаковката на този чай, и по-късно след като ми платиха отидох и веднага си взех Terre D'Oc Genmaïcha Thé Vert Du Japon. Не всеки ден давам 10€ за буркан чай, но този буркан чай си струваше! Самият чай е много необикновен, но доста приятен. От 100% био производство е, произведен в Япония и опакован във Франция. 
I had some free points in Birchbox and I was wondering what to spend them on and I decided these body butters are exactly what I want. I had already tried the Naturally Nourishing Milk & Honey Body Lotion by Burt's Bees. It smells amazing and is very hydrating so I got it on full size. I also got Honey & Shea Body Butter that I am loving super much as well. Burt's Bees is definitely becoming a brand I am support. Although their products are quite pricey, the quality is super good.   Имах безплатни точки в Birchbox и се чудех как да ги похарча и реших, че тези масла за тяло са това, което искам. Вече бях пробвала Naturally Nourishing Milk & Honey Body Lotion by Burt's Bees. Мирише чудесно и е много хидратиращ, затова си го взех и в пълен размер. Взех и Honey & Shea Body Butter, който също много ми харесва. Burt's Bees определено стават марка, която подкрепям. Въпреки че продуктите им са доста скъпи, качеството им е много добро. 
Birchbox sent me this Befine Warming Clay Mask that I already had in one of the boxes. I haven't tried it yet. I picked up a sample of the Egyptian Magic All Purpose Skin Cream for which I read many positive reviews. Also I adore Ancient Egypt and that was already enough of a reason to be curious. The ingredients seem excellent and I can't wait to try it. The other sample I got is of an an unknown brand and product - Embryolisse Hydra Masque.


There are still some orders I am waiting for but they will appear in the next haul post. I hope you enjoyed this post and I've there's a product you want a more thorough review for, please let me know! 
Birchbox ми изпратиха вече Befine Warming Clay Mask в една от кутиите. Не съм я пробвала все още. Избрах си и мостра на Egyptian Magic All Purpose Skin Cream, за който прочетох много позитивни ревюта. А и обожовам Древен Египет и това е достатъчна причина да съм любопитна. Съставките изглеждат идеално и нямам търпение да го пробвам. Другата мостра е на неизвестни за мен марка и продукт - Embryolisse Hydra Masque.

Има още няколко поръчки, които чакам, но те ще се появят в следващата публикация с покупки. Надявам се, че тази публикация ви допадна, а ако има продукт, за който искате да видите подобно ревю ми пишете!

Sunday, May 24, 2015

Empties #7

Warning: Super long empties post coming!

I was scared I started to accumulate way too much cosmetics and since I don't really feel good at all saying I collect them (because I don't) I am very happy about my empties since the beginning of year.

P.S. The purple titles are links.  
Предупреждение: Много дълга публикация!

Беше ме хванало страх, ме съм събрала твърде много козметика и тъй като изобщо не ми се иска да казвам, че я събирам (защото не я) съм много щастлива от празните опаковки от началото на годината.

П.С. Лилавите заглавия са линкове. Yves Rocher Bouncy Curls Treatment Shampoo
I liked this shampoo, the smell was very fresh and it wasn't too liquid as some Yves Rocher shampoo.


Yves Rocher Bouncy Curls Conditioner
Unlike the shampoo the conditioner was super disappointing and I didn't like it. It smelled bad and it didn't help much for detangling my hair. I don't recommend. 

Yves Rocher Pure Calmille Lotion Gentle Floral Toner
Second empty bottle from this toner and I am currently using a third one. I really love it, it smells nice, it's very gentle and hydrating and it's my morning toner for some time already. The product is very affordable and I see no reason not to repurchase it. 

Secret Key Witch-Hazel Pore Clear Toner
I've been using this toner for a year and a half and I wasn't very fond of it. I never managed to find the ingredients in English but well, it had a strong alcohol smell and it felt drying. I wouldn't buy it again. 

Mixa Eau Micellaire Physiologique Glycerin
I love the micellar waters in this bottles, I am currently using the green one which I love the most but I've had the blue one as well. I am considering doing a review for all 3 of them cause they're definitely products worth checking out. 
Yves Rocher Bouncy Curls Treatment Shampoo
Хареса ми този шампоан, мирише много свежо и не беше твърде течен като някои шампоани на Yves Rocher.

Yves Rocher Bouncy Curls Conditioner
За разлика от шампоана, балсамът беше супер разочароващ и не ми хареса. Миришеше лошо и не ми помогна много за разплитането на косата. Не препоръчвам.

Yves Rocher Pure Calmille Lotion Gentle Floral Toner
Второ празно шише от този тоник и в момента ползвам третото. Много го харесвам, ухае приятно, много е нежен и хидратиращ и сутрешният ми тоник от известно време. Продуктът е много достъпен и не виждам прилича на да не го купя отново.

Secret Key Witch-Hazel Pore Clear Toner
Използвах този тоник повече от година и половина и не ми хареса особено. Така и не успях са намеря състава на английски, но имаше силна миризма на алкохол и беше изсушаващ. Няма да го купя отново.

Mixa Eau Micellaire Physiologique Glycerin
Обичам мицеларните води в тези шишета. В момента използвам зелената, която най-много ми хареса, но имах и синята. Обмислям да направя ревю за трите, защото определено си заслужават.


Carrefour Discount Nail Polish Remover 
I picked this because it was so incredibly cheap and I needed nail polish remover urgently and I thought I probably won't like it but it's quite good. It removes the polish nail super easily and it doesn't dry out the nails and I will probably get it again.

C-Thru Deodorant Body Spray Pearl Garden 
I had the perfume before and I absolutely adored so when my sister said she doesn't use this deodorant at all, I snatched it. Unfortunately the ingredients aren't very good and I was mostly spraying it on my clothes but I love the fragrance. I would probably get the perfume again.


Mixa Bio Bébé Shampoo
This shampoo is amazing! It's very hard to find an affordable sulfate free shampoo and I was so happy when I saw this one. It smells incredibly like apples and I would definitely repurchase it. Not very economical but most shampoos aren't because I have very think and now long hair. 

Yves Rocher Hamamelis Super Soft Body Lotion
This was a lovely body lotion! The ingredients were pretty decent and the lotion was also very light and perfect for summer. The fragrance is very herbal and considering the affordable I would probably pick it up again. 

Yves Rocher Repair Lotion Extra Dry Skin
I love love this lotion! I have a new tube of it. The consistency is super thick and it's very hydrating. The ingredients are also excellent. I will continue to repurchase this because it really helps with dry skin. 
Carrefour Discount Nail Polish Remover 
Взех го защото беше много евтин и спешно ми трябваше лакочистител. Мислех си, че сигурно няма да ми хареса, на е доста добър. Премахва лака много лесно и не изсушава ноктите и сигурно ще го купя отново.

C-Thru Deodorant Body Spray Pearl Garden 
Имах парфюмът преди и го обожавах, затова когато сестра ми каза, че не използва изобщо този дезодорант си го откраднах. За съжаление съставките не са много добри и го пръсках най-вече по дрехите, но много харесвам аромата. Сигурно ще си взема парфюма отново.

Mixa Bio Bébé Shampoo
Този шампоан е прекрасен! Много е трудно да се намери достъпен безсулфатен шампоан и много се зарадвах когато видях този. Ухае чудесно на ябълка и определено ще си го взема пак. Не е много икономичен, но повечето шампоани не са на моята гъста и вече дълга коса.

Yves Rocher Hamamelis Super Soft Body Lotion
Това беше много приятен лосион! Съставките са доста прилични, а лосионът беше много лек и идеален за лятото. Ароматът е тревист, а имайки предвид цената сигурно ще го купя отново. 

Yves Rocher Repair Lotion Extra Dry Skin
Обожавам този лосион! Имам нова тубичка от него. Консистенцията е много гъста и е ужасно хидратиращ. Съставките също са отлични. Ще продължа да си го купувам, защото много помага срещу суха кожа.  


Mercurochrome Modified Alcohol 70% vol. 
Why is an alcohol bottle here? I use this to clean my brushes. I can't say I love it very much because in France they add camphor to the alcohol (so people don't drink it, mhm) and it smells pretty bad. But I have a second bottle of it.

Ziaja Micellar Water
I hated this product and that's why I was using it for so incredibly long. Eventually I used it up mixed with olive oil as a makeup remover. I don't recommend this to anyone because this micellar water doesn't remove anything at all.

Avène Eau Thermale 
This thermal water is probably present in all my empties posts. I recently used another bottle and I will repurchase it again. I use it for everything - calming wild zits, skin irritations, cooling off during summer.


Casino Lotus & Papyrus Shower Gel 
I got this in a Glossybox a long time ago but it didn't impress me in any kind of way. The fragrance was pretty generic and it wasn't anymore special than all the other shower gels. In fact it was quite liquid and non-economical and I don't think there is a single thing that would make me repurchase it.

SkinFood Extra Virgin Olive Essence
I used this 60 ml hair essence for a year and half as it was super economical. The ingredients were mostly silicons and I don't think I will repurchase it. 
Mercurochrome Modified Alcohol 70% vol. 
Защо има шише алкохол тук? Използвам го, за да си чистя четките. Не мога да кажа, че ми харесва особено, защото във Франция добавят камфор към алкохола (за да не го пият хората, мхм) и мирише доста неприятно. Но имам второ шише от него

Мразех този продукт и затова го използвах толкова дълго. Накрая успях да го доупотребя смесен със зехтин като дегримьор. Не я препоръчвам на никого, защото тази мицеларна вода изобщо нищо не прамахва.

Тази термална вода присъства сигурно във всичките ми публикации с празни опаковки. Наскоро използвах още едно шише и пак ще си я купя. Използвам я как ли не - за успокояване на пъпки, кожни раздразнения, охлаждане през лятото.

Casino Lotus & Papyrus Shower Gel 
Получих го в Glossybox преди много време, но никак не ме впечетли. Ароматът беше доста стандартен и с нищо не беше по-различен от останалите душ гелове. Всъщност беше доста течен и неикономичен и не мисля, че има дори едно нещо, което да ме накара да си го купя отново. 

Използвах тази есенция за коса от 60 мл година и половина, тъй като беше много икономична. Съставките бяха предимно силикони и не мисля, че ще си купя отново. 

Jonzac Eau Thermale 
This thermal water often appears in the empties too. I use this mini bottle when I am outside. I currently have a new one and I will continue to repurchase it because it's cheap and effective.

Naobay Hydrating Oxygenating Cream
I loved this cream really a lot and I would repurchase it if it wasn't for the hideous price. If I find somewhere cheaper I will definitely get it.

Mizon Snail Recovery Gel
This gel is absolutely miraculous and I have raved it about it everyone. I currently don't have it but I am planning to repurchase it again. Not only it's moisturizing and it helps for irritations and skin healing but also helps fade scars.

Cowshed Soothing Hand Cream 
I got this hand cream in a Birchbox and I quite loved it. The ingredients are excellent, it smells amazing and it's very moisturizing. But it's quite pricey and considering I have tons of hand creams I don't see myself repurchasing it.


Yves Rocher Pure Calmille Day/Night Moisturizing Skin Cream
I recently wrote a review for this cream. I liked it because it was moisturizing and it did what it claimed. But since it's not something super special I don't plan on repurchasing it. 
Jonzac Eau Thermale 
Тази термална вода също често се появява в празните опаковки. Използвам това мини флаконче когато съм навън. В момента имам ново и ще продължавам да си го купувам, защото е евтино и ефективно.

Naobay Hydrating Oxygenating Cream
Много ми хареса този крем и бих си го купила отново, ако не беше ужасната цена. Ако го намеря по-евтино със сигурност ще го взема.

Mizon Snail Recovery Gel
Този гел върши чудеса и съм го хвалила на всички. В момента го нямам, но смятам да го купа отново скоро. Не само е подхранващ, но и помага за раздразнения и по-бързото зарастване на кожата, но и лекува белези.

Cowshed Soothing Hand Cream 
Получих този крем в Birchbox и доста ми хареса. Съставът е отличен, ухае прекрасно и е много подхранващ. Но е доста скъпичък и като се има предвид, че имам тон кремове за ръце едва ли ще го купя отново.

Yves Rocher Pure Calmille Day/Night Moisturizing Skin Cream
Наскоро написах ревю за този крем. Харесваше ми, защото е подхранващ и вършеше това, което твърдеше. Но тъй като не е нещо кой знае специално не смятам да го купувам отново. 

SkinFood Papaya Yogurt Mask Wash Off
I had this mask for ages and I finally used it up. It smelled amazing and it was very hydrating and I was even thinking about getting it again but I can't find it anywhere and it was probably discontinued. It's a shame because it was very pleasant.

Yves Rocher Pure Calendula Regenerating Crema Day/Night 
A review for this cream may eventually appear but I don't guarantee it. This cream is suuuuper moisturizing and I could only use it during the winter. I liked it more than the other one and I might end up getting it again after some time.

Balance Me Wonder Eye Cream 
Another product I got in a Birchbox and enjoy. The eye cream was very pleasant, ingredients are excellent but I am not sure if I will get it again. It seems quite pricey.


Polaar Roll On Icymagic Instant Eye Contour Multi Energizer
I was planning to do a review for it but this product is so unimpressive I don't think I will finish it. It was just clear liquid, it wasn't moisturizing and it wasn't brightening either. The high price of this thing is absolutely unreasonable. 

Cashmere Eyeshadow Base 
I got this base in Poland when I urgently needed one. It was pretty decent but still it wasn't better then the Etude House Proof 10 and I can't really buy it again either. 
SkinFood Papaya Yogurt Mask Wash Off
Имах тази маста от векове и най-накрая я привърших. Ухаеще прекрасно и беше много хидратираща и дори си мислех да я взема отново, но не я намирам никъде и сигурно са я спряли от производство. Тъжно, защото беше много приятна.

Yves Rocher Pure Calendula Regenerating Crema Day/Night 
Ревю за този крем евентуално ще появи, но не гарантирам. Този крем е мноооого подхранващ и можех да го ползвам само през зимата. Харесваше ми повече от другия и след време може да го взема отново.

Balance Me Wonder Eye Cream 
Още един продукт, който получих в Birchbox и ми хареса. Този околоочен крем беше много приятен, съставките са отлични, но не съм сигурна, че ще го взема отново. Доста е скъпичък.

Polaar Roll On Icymagic Instant Eye Contour Multi Energizer
Планирах да направя ревю за него, но този продукт беше толкова невпечатляващ, че едва ли ще бъде завършено. Беше просто прозрачна течност и не беше нито подхранващ, нито избистрящ. Високата му цена е съвсем неразумна.

Cashmere Eyeshadow Base 
Взех си тази база от Полша когато спешно ми трябваше такава. Беше доста прилична, но не по-добра от базата на Etude House Proof, а и няма как да я купя отново.  

Sulwhasoo Essential Balancing Emulsion 
I love this emulsion and I love Sulwhasoo. I got more of these but I was saving them for the summer because I had heavier products for winter. I am planning to repurchase them when I finish them.

Yves Rocher Nutri Lip Balm 
Yves Rocher changed their lip balms and this one was unfortunately discontinued and it's such a shame because I loved the bitter almond taste. Yves Rocher always send me lip balms (or I end up getting them in the cart)  but this is the first one I actually used up and I am very impressed, I liked it a lot.


Labello Protect + Lip Balm 
I am currently using the second on of this pack. Labello is known as Nivea in some countries. This lip balm is really good, it's very moisturizing and it doesn't feel greasy. It's an excellent lipstick base and I love the presence of the SPF. I might end up repurchasing it.

Maybelline Baby Lips Quenched
I hated this lip balm, it was ineffective, smelled so chemically and applying it was absolutely pointless. Ingredients are bad as well. I do not recommend.

Ziaja Olive Lip Balm 
While I actually liked the Chocolate lip balm this one was terrible, it tasted so so so artificially and did nothing for my lips mostly because of the terrible ingredients list. I was planning to do a review but it's not really worth it.


Figs & Rouge Wild Cherry Lipbalm 
I used this lip balm so long ago and I loved it! The metal tins are gorgeous and the 100% organic ingredients are always very welcome. I will repurchase it or get more lip balms by the brand. 
Sulwhasoo Essential Balancing Emulsion 
Обичам тази емулсия както и Sulwhasoo. Имам още от тези, но си ги пазя за лятото, защото имах по-тежки продукти за зимата. Смятам да си ги взема отново щом ги привърша.

Yves Rocher Nutri Lip Balm 
Yves Rocher смениха опаковките на балсамите си и този за съжаление беше спрян от производство и е разочароващо, защото много ми хареса горчивият вкус на бадем. Yves Rocher винаги ми изпращат балсами (или аз все ги добавям в кошницата), но този е първият, който всъщност използвах и съм много впечатлена. Хареса ми много.

Labello Protect + Lip Balm
В момента използвам втория от този комплект. Labello са известни като Nivea в някои държави. Този балсам е много хубав, подхранващ е и не се усеща мазен. Чудесна база за под червилото, присъствие на слънцезащита ме радва. Може и да го поръчам отново.

Maybelline Baby Lips Quenched
Мразех този балсам, беше неефективен, миришеше химично и нанасянето му беше съвсем безсмислено. Съставките също са лоши. Не препоръчвам. 

Ziaja Olive Lip Balm 
Докато шоколадовият балсам за устни ми хареса, този беше ужесен. Вкусът му беше тоооолкова изкуствен и не направи нищо за устните ми, най-вече заради ужасния състав. Мислех да пиша за него, но не си струва.

Figs & Rouge Wild Cherry Lipbalm 
Привърших този балсам много отдавна и страшно много ми хареса. Металните кутийка са страхотни, а 100% органичните съставки, винаги добре дошли. Ще го купя отново или пък друг балсам на марката. 

KIKO Ultra Tech Mascara
I liked this mascara and I might get it again one day but only if it's on sale. The formula was lacking and smudging too easily.

Golden Rose Dipliner Liquid Eyeliner 
This is my favorite eyeliner and I've used two of them! It's really cheap, quality is perfect and I see no reason to change it for anything else. I already have a new one opened and a back up. The only downside is that it's not imported in France and I have to ask people to bring it from Bulgaria.

Lovely Eyeliner Matte #Green
I loved the olive shade of this eyeliner but I used it up and unfortunately there's no way for me to buy it again. But it was something I enjoyed using.

Essence XXL Shine Lip Gloss #18 Sparkling Papaya
Wow! I used up a lip gloss. I had this one for nearly 4 years and it was one of my favorites. I am not sure if you can find this shade but it's very sheer super sparkly peach. These glosses are non sticky and quite comfortable to wear. I am thinking I might pick up a new lip gloss from this collection.

Etude House I'm Blooming Moisture Cleansing Foam
I had so high expectations for this foam because they ingredients are excellent. I have one more mini like this and a full size I won in a contest. Unfortunately it's not good for cleaning makeup but I was using it in the morning as it's very gentle. I am not sure if recommend it. 
KIKO Ultra Tech Mascara
Тази спирала ми хареса и може да си я взема отново, но само ако е намалена. Формулата имаше недостатъци и се размазваше твърде лесно.

Golden Rose Dipliner Liquid Eyeliner 
Това е любимата ми очна линия и съм използвала две от тях! Много е евтино, качеството е отлично и не виждам причина да я заменям. Вече имам нова отворена и една в запас. Само ми се щеше да ги внасят и във Франция, защото постоянно трябва да моля хора да ми я носят от България.

Lovely Eyeliner Matte #Green
Харесваше ми тази маслиненозелена очна линия, но я привърших и за съжаление няма как да си я купя отново. Но си я харесвах и я ползвах често.

Essence XXL Shine Lip Gloss #18 Sparkling Papaya
Уау! Използвала съм продукт за устни. Имам този от почти 4 години и ми беше един от любимците. Не съм сигурно, че този цвят може още да се намери, но е много лека лъскава праскова. Тези глосове не лепнат и са доста комфортни за носене. Може би ще си взема друг глос от тази колекция.

Etude House I'm Blooming Moisture Cleansing Foam
Имах толкова високи очаквания за тази пяна, защото съставките са отлични. Имам още едно такова мини и пълният размер, който спечелих от конкурс. За съжаление не се справя добре с почистването на грима, но я използвах сутрин, тъй като е много нежна. Не съм сигурна дали я препоръчвам. 

3W Clinic Fresh Snail Mask Sheet 
I have 10 of these masks and these are the first 2 I used up. I didn't really like them that much because if the high alcohol content.

Etude House I Need You Rice Mask Sheet 
The rice mask was a one I liked, it smelled kinda weird but my skin was very brightened afterwards. I would repurchase this one... when I start getting through my enormous stock of face masks.

Etude House I Need You Vita Complex Mask Sheet
Overall all Etude House masks are pretty decent and they hydrate the skin very well.. and also smell nicely. This one wasn't particularly impressive but it wasn't something disappointing. 
3W Clinic Fresh Snail Mask Sheet 
Имам 10 от тези маски и тези са първите 2, които използвах. Не ми харесаха много, защото съдържат алкохол.

Etude House I Need You Rice Mask Sheet 
Маската с ориз ми хареса, миришеше малко странно, но кожата ми беше много избистрена след това. Бих си я купила отново... когато започна да привършвам огромният запас от маски за лице

Etude House I Need You Vita Complex Mask Sheet
Като цяло всички маски на Etude House са доста прилични и хидратират кожата много добре... а и миришат приятно. Тази не беше чак толкова впечатляваща, но не бих я нарекла разочароваща. 

Balea Aqua Sheet Mask
This is a repurchase, I really like this sheet mask and it's a good thing it was available locally when I was living in Bulgaria and it's quite affordable.

Sulwlasoo Overnight Vitalizing Mask 
This thing is just simply amazing! All the good reviews online they're all true. After a night with this sleeping pack I look like I slept 8 hours even if I slept only 3. And the ginger smell of Sulwhasoo is addicting. I just received a package with stocks of this mask.


Tony Moly Intense Care Dual Effect Sleeping Pack 
I feel like you see samples of this sleeping pack in every empties post. I love this one for years already but I never got the full size and right now I am too addicted to the Sulwhasoo one.

Rival de Loop Hydro Moisturizing Mask
A cheap mask I got in Poland a lot of time ago. This one though, smelled really terribly and if the moisturizing effect wasn't so amazing I would have just thrown it away.

Etude House Face Conditioning Cream 
I was curious and I got samples of this cream but I don't think I am head over heels to get it in full size. It's a decent morning cream but nothing special. 
Balea Aqua Sheet Mask
Поръчвана за втори път, много харесвам тази хартиена маска и се радвах, че е достъпна локално когато живеех в България, а и е много евтина.

Sulwlasoo Overnight Vitalizing Mask 
Това чудо е просто невероятно! Всички добри ревюта онлайн, все са верни. След нощ с тази маска изглеждам, че съм спала 8 часа, дори когато съм спала само 3. А и ароматът на джинджифил на Sulwhasoo е пристрастяващ. Тъкмо получих нова пратка с запаси от тази маска.

Tony Moly Intense Care Dual Effect Sleeping Pack 
Мисля, че виждате мостри на тази маска за спане във всяка публикация с празни опаковки. Харесвам я от години, но все не си купувам пълния размер, а и в момента съм пристрастена към тази на Sulwhasoo.

Rival de Loop Hydro Moisturizing Mask
Евтина маска, която взех от Полша преди доста време. Тази обаче миришеше ужасно, и ако подхранващият ефект не беше толкова прекрасен щях да я изхвърля директно.

Etude House Face Conditioning Cream 
Бях любопитна и си взех мостри на този крем, но не мисля, че съм влюбена в него, за да си го взема в пълен размер. Приличен сутрешен крем е, но нищо специално. 

Lord Nelson Red Fruits Tea 
Finally some tea empties, I have this tea for super long time and I actually kept the box for cause I had another red fruits infusion from Bulgaria in it. I liked it but I don't think it's that special to repurchase exactly that brand again.

Lipton Infusion Ginger Desire 
I mentioned I love the pyramid sachets and this was the first tea of that type I got and I liked it very much. It's quite spicy if you leave the sachet in for an hour like do. I will definitely get that one again, even if it's just for the cute packaging.

Auchan Green Tea From India Mango 
This tea is one of the more unusual ones I have tried. The mango gives slightly sweet taste. It's very fresh and it's something I would like to drink again so I am certain it will be repurchased.So many empties! I should do these posts more often instead of being lazy and collecting a pile of empty jars and bottles. Thank you for staying with me till the end! ^^
I was so busy it took me 2 weeks to finish this post and  I can't even believe it. 
Lord Nelson Red Fruits Tea 
За финал, малко празни опаковки от чай. Имам този от мнооого дълго, но пазех кутията, защото имаше друг чай от червени плодове от България вътре. Хареса ми, но не мисля, че е толкова специален, че да си поръчам отново тази марка.

Lipton Infusion Ginger Desire
Споменах, че обичам сашетата с пирамидките и този беше първият такъв чай, който си взех и много го харесвах. Доста е лютив, ако си оставяте пакетчето за по час като мен. Определено ще си го взема отново, дори и само заради опаковката.

Auchan Green Tea From India Mango 
Този чай е един от по-необикновените, които съм опитвала. Мангото придава леко сладък вкус. Много е свеж и е нещо, което бих пила отново, затова съм сигурна, че ще бъде купен пак.Толкова много празни опаковки! Трябва да правя тези публикации по-често вместо да ме мързи и да събирам тон празни бурканчета и шишета. Благодаря ви, че останахте до края! ^^
Бях толкова заета, че ми отне 2 седмици да завърша тази публикация и даже ми е трудно да повярвам. 

Monday, May 4, 2015

FAVES: Spring 2015 Favorites


It's been 4 months since I did a favorites post and it's about time to show you what I've been loving this spring. I decided to start adding non beauty related favorites as well.  Минаха 4 месеца откакто правих публикация с любимци и е време да ви покажа какво най-много харесвам тази пролет. Реших да започна да добавям и некозметимни любимци.
I didn't put numbers on the photos this time but I will present you each product starting from left to right.  Не номерирах снимките този път, но ще ви представя всеки продукт, започвайки от ляво на дясно. 

Mizon Aloe 90 Soothing Gel
I got this gel maybe 2 months ago and I've been loving it so much! I'm using it every morning instead of serum. It's very lightweight and super effective against redness and irritation.

Yves Rocher Morrocan Clay Mask
Yves Rocher sent me this mask as a gift with one of my purchases. I am not a fan of clay masks usually because they feel so drying but this one is amazing! It smells so so good, it doesn't dry out my skin but it cleans it so well. I've been using it at least once a week since  I got it.


Nectar of Beauty 24h Deodorant Spring Sweetness Cherry Blossom
I just noticed this deodorant is actually listed under the name of Nectar of Beauty... Maybe that's the new name of Nectar of Nature. These are my favorite deodorants, their ingredients are very decent and lately I've been using the cherry blossom version. I adore anything cherry related.

Yves Rocher Nutritive Végétal Velvety Toner
I only recently started using this toner, maybe 3 weeks ago but I wonder why I didn't get this sooner. The Nutritive Végétal collection smells very good  and this toner is so hydrating. It makes my skin very smooth.


Yves Rocher Nutritive Végétal Creamy Repair Mask
I showed you this mask in a haul post in March. It smells just amazing as the toner and it's super moisturizing. I understand why this collection is for very dry skin. My skin looks awesome after this mask, I absolutely recommend it!
Mizon Aloe 90 Soothing Gel
Получих този гел преди може би 2 месеца и много го харесвам! Използвам го всяка сутрин вместо серум. Много е лек и е страшно ефективен срещу зачервявания и дразнения.

Yves Rocher Morrocan Clay Mask
Yves Rocher ми изпратиха тази маска като подарък с една от покупките ми. Не съм фен на глинените маски, защото обикновено са изсушаващи, но тази е страхотна! Мирише толкова хубаво, не изсушава кожата и я почиства много добре. Използвам я поне веднъж на седмица откакто я получих.

Nectar of Beauty 24h Deodorant Spring Sweetness Cherry Blossom
Току що забелязвам, че дезодарнтът всъщност е под името Nectar of Beauty... Може би това е новото име на Nectar of Nature. Това са люмите ми дезодоранти, съставките са много добри и напоследък използвам вариантът с черешов цвят. Обожавам всичко свързано с череши!

Yves Rocher Nutritive Végétal Velvety Toner
Съвсем наскоро започнах да го ползвам, може би преди около 3 седмици и се чудя защо не съм си го взела по-рано. Серията Nutritive Végétal ухае прекрасно, а този тоник е толкова хидратиращ. Прави кожата ми много мега.

Yves Rocher Nutritive Végétal Creamy Repair Mask
Показах ви тази маска в предишната публикация с покупки през март. Мирише невероятно, точно както тоника и е много подхранваща. Разбирам защо тази колекция е за много суха кожа. Кожата ми изглежда чудесно след маската. С две ръце препоръчвам!

Huygens Le Gommage Visage
I got this box in a Birchbox and I've been loving it so much even though I am not a scrub fan. It smells like sugary lemons. The particles are very gentle and non irritating the scrub itself is quite greasy so my skin feels very soft and moisturized afterwards.

Yves Rocher Vitamin Face Mist
I got this face mist because I fell in love with the scent in the store. It smells like freshly squeezed grapefruit and it feels so natural. It's getting warmer and warmer and good face mist is a must for me. I've been using this one a lot!


Figs & Rouge Cherry Blossom Hand Cream
Another cherry blossom scented product! I actually picked this one up last summer but I started using it very often these days. I love these hand creams, they're very lightweight and they get absorbed very quickly but they're quite hydrating.

Majolica Majorca Majoromantica
I've shown you this one before. This is my signature perfume now and I have a back up of it. It smells so fresh and like I nothing I've smelled before. The packaging is gorgeous and so my style.


Mizon Black Snail All In One Cream
The All In One cream is very raved and I saw this version is on sale so I had to get it. I can see why this cream is so loved. This cream is not moisturizing at all but it helps for skin imperfections so much. It even lightens hyperpigmentation after pimples. It's definitely a very loved product I plan to repurchase. I've been using it for more than 3 months and I still have half of it left. 
Huygens Le Gommage Visage
Получих го в Birchbox и много го харесвам, въпреки че не съм фен на скрабовете. Ароматът е на захаросани лимони. Частичките са много нежни и недразнещи, а самият скраб е доста мазен и кожата ми се усеща много мека и подхранена след това.

Yves Rocher Vitamin Face Mist
Взех си този спрей за лице, защото се влюбих в ароматът в магазина. Ухае на прясно изтискан грейпфрут и се усеща много натурална. Става все по-топло и хубав спрей ца лице е задължителен. Използвам го доста!

Figs & Rouge Cherry Blossom Hand Cream
Още един продукт, който мирише на черешки! Всъщност го купих миналото лято, но започнах да го ползвам много често тези дни. Обичам тези кремове за ръце, много са лещи и се абсорбират много бързо, но са доста хидратиращи.

Majolica Majorca Majoromantica
Показвала съм ви го и преди. Това си е моят парфюм и си имам резервно шише. Мирише толкова свежо и на нищо, което съм подушвала преди. Опаковката е прекрасна и много в мой стил.


Mizon Black Snail All In One Cream
All In One кремът е много хвален и когато видях, че този вариант е намален и трябваше да разбера защо е толкова обичан. Този крем изобщо не е подхранващ, но страшно помага за несъвършенства по кожата. Дори изсветлява хиперпигментацията след пъпки. Определено е много обичан продукт, който смятам да поръчам отново. Използвам го повече от 3 месеца и все още имам половината. 

Missha The Style 3D Mascara
The 4D Mascara was a very favorite one and I love this one just as much. The formula is great and it doesn't smudge even when it's raining. The effect is subtle but it's what I am looking for in an everyday mascara.

KIKO Cupcake Nail Lacquer #656 Pistachio
I showed you this nail polish in my haul post in March too. It's so adorable and I've been wearing it couple of times since I got it. I've told you I don't wear nail polish much but this one is making my spring mood.

Etude House Proof 10 Eye Primer
I have a very old review for this eyeshadow base, it's one of my first ones. Overall it's the best base I have tried, this thing is really amazing and it makes eyeshadows so much more vivid and longlasting. They're not budging all day with this primer. And the packaging is so cute and Etude House. You should definitely try it, it's a must have!


Sephora Long-lasting Eyeliner #03 Grey Black
I got this during the January sales (I think...) for only 3€, I think it was originally 9€. It's a really metallic dark grey shade. I never had such eyeliner and since the formula and the brush are great I have been using it very often.


Sephora Blush #08 Rose Petal
This is an old blush, I have it for more than 2 years but I recently rediscovered it and I've been using it a lot. You can check my review for it here. It's not very pigmented but it's easily buildable. It's a great blush for everyday because the application is very easy and you can't overdo it with just one or two swipes. The shade is what I call rose ash and I think it would suit anyone, though darker skinned people will have to build it up lot in order for the blush to be visible.

KIKO Colour Shock Long Lasting Eyeshadow #107 Inspiration Emerald
This is technically an eyeshadow but I don't really like it as such because it's hard to work with it but as an eyeliner it's a killer! Very pretty shade and very spring-like.


Essence Longlasting Lipstick #04 On The Catwalk | #09 Wear Berries!
Did anyone else notice this is the 3rd way brands chose to spell longlasting? These shades remind me more of colder weather but it's been raining a lot for the past months and these lipsticks are so comfortable to wear. They're not very longlasting but they stay for 3 hours and they disappear gradually, they don't dry out my lips and the finish is very pretty. 
Missha The Style 3D Mascara
4D Mascara ми е много любима, а тази ми харесва също толкова! Формулата е страхотна, не се размазва дори когато вали. Ефектът е лек, но това всъщност търся в една ежедневна спирала.

KIKO Cupcake Nail Lacquer #656 Pistachio
Показах ви и този лак в публикацията с покупки през март. Много е сладурест и го носих няколко пъти откакто го взех. Казвала съм, че почти не нося лак за нокти, но този ми носи много пролетно настроение.

Etude House Proof 10 Eye Primer
Имам много старо ревю за тази база за сенки, едно от първите ми е. Като цяло е най-хубавата база, която съм пробвала, наистина е невероятна и прави сенките товлкова по-ярки и издръжливи. Не мърдат цял ден с тоиз праймър. А опаковката е много сладка и в стил Etude House. Определето трябва да я пробвате, за мен е задължителна!

Sephora Long-lasting Eyeliner #03 Grey Black
Взех я по време на януарските намаления (май...) само за 3€. Оригинално, мисля че беше 9€. Цветът е наистина металически тъмносив. Не съм имала такава очна линия и тъй като формулата и четката са чудесни я ползвам доста често.

Sephora Blush #08 Rose Petal
Това е стар руж, имам го от повече от 2 години, но от скоро го преоткрих и го много го използвах. Може да видите ревюто ми за него тук. Не е много пигментиран, но лесно се напластява. Чудесен руж за всеки ден, защото насянето е страшно лесно и не може да се прекали само с едно - две нанасяния. Цветът е това, което аз наричам и мисля, че ще подхожда на всички, въпреки че по-тъмнокожите ще трябва доста да го напластят, за да се вижда.

KIKO Colour Shock Long Lasting Eyeshadow #107 Inspiration Emerald
Това всъщност е сянка, но не ми харесва като такава, тъй като много трудно се работи с нея, но пък като очна линия е убиец! Много красив цвят, както и много пролетен.

Essence Longlasting Lipstick #04 On The Catwalk | #09 Wear Berries!
Някой забеляза ли, че и марките нямат идея как се пише longlasting на английски? Тези цветове ми напомнят повече за студеното време, но тук валя доста тези месеци, а и тези червила са толкова комфортни за носене. Не са много дълготрайни, задържат се около 3 часа и изчезват постепенно, не изсушават устните, а завършекът е много красив. 
KIKO Clics Palette
Yes, I have shown you this palette in a haul post as well. I handpicked the shades myself and ever since I got it I've been loving to so much! I chose shades that I love wearing everyday and the truth is I have been using almost only this palette since I got it. 
KIKO Clics Palette
Да, показвала съм ви и тази палитра в публикация с покупки. Сама си избрах цветовете и от както я имам съм влюбена в нея! Избрах си цветове, които обичам да нося ежедневно и истината е, че нося почти изцяло тази палитра откакто я взех. 

Lipton Green Tea Jasmine Petals
I love love the Lipton collection with the pyramid sachets. Green tea with jasmine is so spring, right? This is was my choice for many of my spring mornings.

George Triov Herbal Tea Bouquet
It's a very iconic Bulgarian infusion and it's what I've been drinking in the afternoons. It's a mix of thyme, oregano, Saint John's wort, melissa and apple fruits. It's a very calming tea.

Lipton Green Tea Mint
While winter is more of a black tea season, spring is definitely the time for green tea. I wasn't sure if I will like this tea because I am not a mint fan but I've been loving it! It's super fresh an and it makes me feel quite awake afterwards. 
Lipton Green Tea Jasmine Petals
Обожавам сериите на Lipton с пирамидките. Зеленият чай с жасмин е толкова пролетен, нали? Това беше моят избор за много от пролетните сутрини.

Георги Триов Билков Чай Букет
Това е много иконичен български чай, който пиех следобедите. Микс е от мащерка, риган, жълт кантарион, маточина и ябълка.  Много успокояващ чай.


Lipton Green Tea Mint
Докато зимата е по-скоро сезонът на черния чай, пролетта определено е времето за зелен чай. Не съм сигурна дали ще ми хареса този чай, защото не обичам мента, но го обожавам! Много е свеж и страшно събуждащ!
Kindle 7
I got my first Kindle in December but I have never shown it in the blog. I had some free time lately and I managed to finish couple of books. The e-reader is very functional, it has touch screen and it's very easy to navigate. And it's so light! How didn't I get this sooner? I am definitely a huge fan of e-books now. 
Kindle 7
Взех първият си Kindle пред декември, но не съм ви го показвала в блога. Имах малко свободно време напоследък и успях да свърша няколко книги. Този електронен четец е много функционален, има тъч скрийн и е много лесен за навигация. И страшно лек! Защо не съм си го взела по-рано? Вече определено съм фен на електронните книги!

Cute stationary
I ordered a bunch of cute stationary and I am having so much fun with them. The pencil case is and the kitty pens are from Aliexpress and I got them so cheap. I've always loved gel pens and I wonder why I didn't order any sooner, because I finish one in a week I also ordered refills for them. The peace sign pen was sent to me by my mom. 
Сладурски канцеларски материали
Поръчах си най-различни сладки канцеларски материали и страшно им се радвам! Несесерът и химикалите с котки са от Aliexpress и си ги взех страшно евтино. Винаги много съм харесвала гел химикалите и се чудя защо не съм си взела по-рано. Тъй като изписвам един за седмица си взех и пълнители. Жълтият химикал ми го изпрати мама. 
Hair bows
Yes, hair bows, I always thought hair bows are cute and then gradually I ordered a bunch of them from Aliexpress and now I have a color for most of my outfits. Hair bows are both adorable and practical for getting my hair out of my face.

Панделки за коса
Да, панделки за коса, винаги съм си мислела, че са много сладурести и лека полека си поръчах най-различни от Aliexpress и сега имам цвят за повечето ми тоалети. Панделките са хем сладки, хем практични за укротяване на косата. 


Colorful post-its 
I was stalking some blogs and I was inspired to get those adorable post-its. I am using them to write my groceries lists and important notes because I forget terribly a lot. They're very useful. And also super cute! And can anyone refuse super cute parrot post-it? 
Шарени бележки
Разглеждах разни блогове и се вдъхнових и аз да си взема сладки бележки. Използвам ги за списъци с покунки и важни събития, защото забравям ужасно много. Много са практични. И много сладки! Може ли някой да откаже бележка с папагалче?
ICK Daisy #Green
I showed you my review for these lenses here. I've been absolutely loving them and wearing them very often.

Lenspop Bunny #Brown
The other lenses I was wearing all the time are Bunny Brown by Lenspop. These lenses are barely visible on my eyes and they look super natural.

ICK Daisy #Green
Показах ви ревюто ми за тези лещи тук. Обожавам ги и ги носех много много често!

Lenspop Bunny #Brown
Другите лещи, които носех постоянно са Bunny Brown на Lenspop. Тези лещи са една видими на моите очи изглеждат съвсем естествено. 


Yellow Kalanchoe
Who adds their new plant to favorites? Me! My mom said it's very easy to grow when we were in Auchan and that she will get it for me. It was flowering for a whole month and I had to take photos before it's over. I am in love with it, I needed something green in the apartment. 
Жълто Каланхое
Кой слага новото си растение в любимци? Аз! Майка ми каза, че много лесно се отглежда докато бяхме в Auchan и че ще ми го вземе. Цъфтеше цял месец и трябваше да го снимам преди да свърши. Влюбена съм в него, трябваше ми нещо зелено в апартамента.

Citrus juicer
I actually have it since last spring but I haven't talked about it. I think everyone needs one of these machines, they're incredibly affordable and I use mine almost everyday.This post turned out longer than I planned it to be, I hope you stayed with me till the end! What are your absolute spring must haves? 
Сокоизстисквачка за цитруси
Всъщност я имам от минала пролет, но не съм говорила за нея. Мисля, че на всеки му трябва една от тези машинки, много са достъпни, а моята я ползвам почти всеки ден.Тази публикация се оказа по-дълга отколкото очаквах, надявам се че останахте с мен до края! Какво трябва да имаме задължително през пролетта?

Wednesday, April 29, 2015

REVIEW: ICK Daisy #Green

I should have done this post months ago but I somehow ended up not having enough time to finish it. This review is kindly sponsored by Oh, My Lens! Тази пубикация трябваше да се появи преди месеци, но все нямах време да я завърша. Това ревю е спонсорирано от любезните Oh, My Lens!
http://www.ohmylens.com
Oh, My Lens staff are really kind and helpful and they sponsored me 2 pairs of lenses. Unfortunately one lens from the other pair came damaged and I am not going to be able to show it to you which is such a shame because I hand picked the pairs myself and they are both drop dead gorgeous! The site offers huge variety of lenses and they offer international delivery so I highly suggest to check them out! Екипът на Oh, My Lens са много мили и гонови да помогнат, и ми изпратиха 2 чифта лещи. За съжаление едната леща от другия чифт дойде фабрично повредена и няма да мога да ви я покажа, което е много разочароващо, защото сама си ги избирах и двата чифта бяха невероятни! Сайтът предлага голямо разнообразие от лещи и предлагат международна доставка и силно ви препоръчвам да им хвърлите един поглед!
The lenses I am showing you in this review are ICK Daisy #Green. It's my first experience with the brand but I couldn't say anything less than positive.  Лещите, които ви показвам в това ревю са ICK Daisy #Green. Това е първият ми опит с тази марка, но не мога да кажа нищо лошо за тях. 
As you can see I got my lenses with prescription as always. I find it so kind that Asian sellers send a lens case because even though as a lens wearer I have a huge stock of cases it's always nice getting a new one for the new pair.  Както виждате, моите лещи са с диоптър както винаги. Намирам за много мило изпращането на кутийка от азиатските продавачи, защото въпреки, че имам много кутийки вкъщи е приятно да си имам нова за новия чифт. 
Information about the lenses by the manufacturer:

Diameter: 14,8 mm
Water content: 38% 
Base curve: 8,6 
Power: 0 ~ -8.00
Type: 6 months disposal
Информация за лещите от производителя им:

Диаметър: 14,8 мм
Водно съдържание: 38% 
Кривина: 8,6 
Диоптър: 0 ~ -8.00
Вид: 6 месечни
The diameter is huge, I am usually not a fan but I loved the design so much I thought I could live with it. I actually don't mind this. Yes, the lenses are very enlarging and they give puppy eyes but they look good even with minimal makeup as you can see on the photo above.  Диаметърът е огромен, обикновено не съм фен, но дизайнът толкова много ми хареса, че реших да се примиря. Всъщност не ме дразни. Да, лещите са много уголемяващи и придават ефект на кучешки очички, но изглеждат добре дори с минимален грим като на снимката отгоре. 
The gorgeous design is why I wanted those so much! I love lenses blending towards light brown in the inner corner because they look very flattering on brown eyes like mine. I wear contacts daily and most of the time they're circle lenses so people are used to seeing with different eye color. I got so many compliments for these lenses even by total strangers asking me where I got them from.  Прекрасният дизайн беше причината да искам тези лещи толкова много! Обожавам лещи преливащи се към светлокафяво във вътрешната част, защото изглеждат много красиво на кафяви очи като моите. Нося лещи ежедневно и през повечето време са цветни, така че хората са свикнали да ме виждат с различни очи. А за тези получих толкова много комплименти дори и от съвсем не познати, които ме питаха от къде са. 
I am wearing these so often for the past months and I can guarantee you they're very comfortable. If you have sensitive eyes I wouldn't suggest overwearing them  (10+ hours) because they can cause redness and irritation. It's mostly due to the big diameter and oxygen deprivation. They're not my pick for a long day at uni but if you're not using your constantly to read like I am you should have no problems.  Нося ги толкова често през изминалите месеци и ви гарантирам, че са много удобни. Ако имате чувствителни очи не ви препоръчвам да ги преносвате (10+ часа), защото могат да предизвикат зачервяване и дразнене. Дължи се най-вече на големият диаметър и липсата на кислород. Не са моят избор за дълъг ден в университета, но ако не си ползвате очите постоянно за четене като мен не би трябвало да имате проблеми. 

The prescription is super accurate and I am seeing very well with them. They don't cause any blurriness ever in a dim room.  Диоптърът е много точен и виждам много добре с тях. Не предизвикват размазване дори в тъмна стая. 
I feel like my lenses reviews are always so positive but I guess after a very bad lens start I am on the right track and I usually don't have anything to complain from.

I would recommend this model to anyone looking for a pretty green-hazel color not scared from the big diameter.


What I like:
 • Gorgeous design 
 • Lens case included 
 • Very comfortable 
 • Blend well with my natural eyes 
 • Accurate prescription 
 • No blurriness 
What I don't like: 
 • Pricey ($35)
All in all: 4,8/5


More lenses reviews should be coming but I don't even know when. Stay tuned for my spring favorites and empties
Имам чувството, че ревютата ми за лещи винаги са много позитивни, но предполагам, че след лошият ми старт с лещите съм на правилната вълна и обикновено нямам за какво да се оплаквам.
Бих препоръчала този модел на всеки, който си търси зелено-лешников цвят и не се плаши от големият диаметър.

Какво ми харесва:
 • Прекрасен дизайн
 • Включена кутийка за лещи
 • Много удобни 
 • Преливат се добре с моите очи
 • Точен диоптър 
 • Няма размазване 
Какво не ми харесва:
 • Скъпички ($35)
Обща оценка: 4,8/5


Още ревюта за лещи трябва да се появят, но дори не знам кога. Очаквайте пролетните ми любимци и празни опаковки!