Saturday, April 30, 2016

REVIEW: Yves Rocher Bath & Shower Gel | Lemon Basil | Bourbon Vanilla | Mango Coriander

Last summer Yves Rocher had these amazingly fragranced shower gels that I did not get because I had plenty at home but I pretty much regretted it because they were so fresh. Thankfully this year they re-launched the collection with more fragrances! I pretty much ended up loving half of the scents and I was really tempted to pick more but I didn't!!! I bought only the Energizing Bath & Shower Gel Lemon Basil and I received minis of Energizing Bath & Shower Gel Mango Coriander and Sensual Bath & Shower Gel Bourbon Vanilla. I wish I could pick a set with all the minis from the collection, actually.  Миналото лято Yves Rocher имаха тези прекрасно ароматизирани душ гелове, които не си взех, защото имах достатъчно вкъщи, но после съжалявах, защото бяха много свежи. За щастие, тази година отново пуснаха колекцията с още повече аромати! Общо взето си харесах половината аромати и много се изкуших да взема още, обаче не го направих!!! Купих само Energizing Bath & Shower Gel Lemon Basil и получих минита на Energizing Bath & Shower Gel Mango Coriander и Sensual Bath & Shower Gel Bourbon Vanilla. Иска ми се да можех да си взема сет с всички минита от колекцията. 

Energizing Bath & Shower Gel Lemon Basil 

Now, if I am not mistaken Lemon Basil was one of the two fragrances from last year. And when I saw they re-launched this year and a whole year later I still felt tempted to get, I decided it's my time now. The packaging of this collection is absolutely fantastic, Yves Rocher nailed it (as always)! A 200 ml size (because there's also 400 ml) is 2,50€ which I find very very reasonable. The collection also included body scrubs, body butters, soaps and bath bombs but I did not get any of those because I really don't need them (I still wanted to of course).  Ако не се лъжа, Lemon Basil беше един от двата аромата от миналата година. И тъй като видях, че са го пуснали отново и цяла година по-късно взе още ме изкушава, реших че ми е дошъл реда. Опаковките на тази колекция са абсолютно фантастични, Yves Rocher са уцелили в десетката (както винаги)! Един 200 мл размер (тъй като има и 400 мл) е 2,50€, което намирам за много разумно. Колекцията също включва скрабове за тяло, масла, сапуни и бомбички за вана, но не си взех нищо от тях, защото ама наистина не ми трябват (все пак ми се искаше разбира се). 
The Lemon Basil shower gel has the freshest scent I've smelled lately together with the Mango Coriander. This is the type of shower gel that you use in the morning to help you wake up. I predict I will finish it super quickly once it starts to get really hot. The lemon scent is dominating but I can really feel the soft basil note once I foam it.  Душ гелът Lemon Basil има един от най-свежите аромати, които съм подушвала напоследък, заедно с Mango Coriander. Това е типът душ гел, който използвате сутрин, за да ви помогне да се събудите. Предвиждам, че ще го свърша много бързо когато започне за става горещо. Ароматът на лимон е доминиращ, но меката нотка на босилека се усеща след разпенване. 
I uploaded the ingredients to CosDNA and you can find them here.

The product is really a standard shower gel, the surfactant is Ammonium Lauryl Sulfate which I find gentle enough and I've never had problems with it. Decyl Glucoside is another gentle surfactant. Aloe Barbadensis Leaf Juice is a nice touch, although it really doesn't add much to the formula in a wash off product. Fragrance comes up quite high, since the product has a strong scent. Sodium Chloride is a viscosity control agent. Cocamidopropyl Betaine is another gentle surfactant. Citric Acid is a pH adjuster. Sodium Benzoate and Tetrasodium EDTA are preservatives. Cocamide Mipa as a surfactant and viscosity control agent. Limonene is a fragrance. Salicylic Acid  is an AHA and an exfoliant. Citrus Lemon Fruit Extract is a fragrance. Citral is a fragrance and it scores red in CosDNA because it can provoque allergies. Methylpropanediol is a solvent. Potassium Sorbate is a preservative. Denatonium Benzoate is an ingredient with bitter taste often used to discourage the consumption of dangerous chemicals, I wonder if Yves Rocher added this to discourage people from tasting this shower gel, haha! Yellow 6 and Yellow 5 are the pigments giving the lovely yellow color.I tested the shower gel with pH strips and it showed the pH is around 5 which is perfect for a shower gel. Last year this shower gel was marketed as an exfoliating one (but the formula was not the same) and the AHA miiiight have certain effects, but I haven't noticed such personally. 
Качих съставките в CosDNA и можете да ги намерите ето тук.

Продуктът е наистина стандартен душ гел, сърфъктантът е Ammonium Lauryl Sulfate, който аз намирам за достатъчно нежен и никога не съм имала проблеми с него. Decyl Glucoside е още един нежен сърфъктант. Aloe Barbadensis Leaf Juice е приятен бонус, но не добавя нищо към формулата на един измивен продукт. Fragrance се появява доста високо, защото продуктът е силно ароматизиран. Sodium Chloride е агент контролиращ вискозността. Cocamidopropyl Betaine е още един нежен сърфъктант. Citric Acid е регулатор на pH-то. Sodium Benzoate и Tetrasodium EDTA са консерванти. Cocamide Mipa е сърфъктант и агент контролиращ вискозността. Limonene е ароматизатор. Salicylic Acid е AHA и ексфолиант. Citrus Lemon Fruit Extract е ароматизатор. Citral е ароматизатор и се появява в червено в CosDNA, защото може да провокира алергии. Methylpropanediol е разтворител. Potassium Sorbate е консервант. Denatonium Benzoate е съставка с горчив вкус, която често се използва за предотвратяване на консумацията на опасни химикали, чудя се дали Yves Rocher са я добавили, за да ни откажат от опити за консумация на душ гела, хаха! Yellow 6 и Yellow 5 са пигменти, които придават жълтия цвят.

Тествах pH-то на душ гела с лентички и показва, че е от около 5, което е перфектно за душ гел. Миналата година, този душ гел е бил рекламиран като ексфолиращ (но формулата не е била същата) и AHA мооооже би има определен ефект, но аз не съм го забелязала лично. 
It's been a pleasure using this shower gel! I'm absolutely in love and I wish Yves Rocher will keep this collection permanently. The shower gel is very gentle, it doesn't really irritate or dry out my skin (most shower gels don't though) and I have nothing negative to say about it.  Огромно удоволствие е да се използва този душ гел! Влюбена съм в него и ми се иска Yves Rocher да задържат колекцията като постоянна. Душ гелът е много нежен, не дразни и не изсушава кожата (повечето душ гелове не го правят де) и не мога да кажа нищо негативно за него. 

Sensual Bath & Shower Gel Bourbon Vanilla 

The Sensual Bourbon Vanilla shower gel is the most boring out of the 3 I have. The fragrance is a really plain soft vanilla with a touch of sweetness but the Spicy Vanilla from the winter collection was a much more memorable and pleasant one. Bourbon Vanilla really reminds me of last fall's limited collection Apple Delight.  Sensual Bourbon Vanilla душ гелът е най-скучният от 3-та, които имам. Ароматът е много типична ванилия с лека нотка на сладост, но Spicy Vanilla от зимната колекция имаше много по-запомнят се и приятен аромат. Bourbon Vanilla много ми напомня на лимитираната колекция от миналата есен, Apple Delight. 
On the other hand, since I still have the body lotion from the Spicy Vanilla collection I use those together when I decide to go for this shower gel. Definitely a fragrance for lazy nights where I just want to light a soothing candle and watch TV series with a sheet mask on.  От друга страна, все още имам лосионът за тяло от колекцията Spicy Vanilla и ги използвам заедно когато реша да посегна към този душ гел. Определено аромат за мързеливи нощи, които искам да си запаля ароматна свещ и да гледам сериали с хартиена маска на лицето. 
You can find the ingredients in CosDNA here. I will not bother analyzing them because the base is pretty much the same with a slight change in the order of the ingredients and some fragrances replaced with others, obviously. The pH for this one is 5 as well.  Можете да намерите съставките в CosDNA тук. Няма да си правя труда да ги анализирам, защото е същата база с леки промени в реда на съставките, както и разбира се някои аромати за заменени с други. pH-то отново също е от 5. 

Energizing Bath & Shower Gel  Mango Coriander 

The Mango Coriander on the other hand is one of the most exciting fragrances. Just like the Lemon Basil, in the bottle the mango scent is dominant but once you foam it you can definitely feel the freshness of the coriander. For some reason, this shower gel reminds me of The Body Shop Papaya Shower Gel which was my last summer's favorite.  Mango Coriander от друга страна е един от най-интересните аромати. Също като Lemon Basil, в шишето ароматът на манго доминира, но щом го разпените определено се усеща и свежестта на кориандъра. Поради някаква причина този душ гел ми напомня на The Body Shop Papaya Shower Gel, който ми беше любимец миналото лято. 
The fragrance stays on my skin for at least 2 hours and it's quite strong. I usually apply my body lotion right after shower but if I don't I can feel the fragrance for a while.  Ароматът се задържа на кожата ми поне 2 часа и е доста силен. Обикновено нанасям лосион за тяло веднага след душа, но ако не го направя усещам аромата известно време. 
You can find the ingredients in CosDNA here. This one is no different than the other two, pretty much the same base with some of the fragrances and pigments changed. The pH is of 5 too.  Можете да намерите съставките в CosDNA тук. И този не е по-различен от другите два, общо взето същата база, с промяна на някои аромати и пигменти. pH-то също е от 5. 
Overall, I really really love this collection! The Lemon Basil and Mango Coriander shower gels are absolutely fantastic and I would love to get my hands on the Almond Orange Blossom and Raspberry Peppermint too. Yves Rocher, please make tiny sets with minis of each type for the people like me who want to catch them all but have plenty at home already!


What I like: 

 • Beautiful packaging 
 • Very affordable (2,50€)
 • Reasonable amount of product (200 ml) 
 • Rather unique fragrances 
 • Low pH 
 • Good ingredients 
 • Non irritating
 • Longlasting fragrance 
What I don't like : 
All in all: 5/5


Have you tried Yves Rocher's new collection? What else is worth trying? 
Като цяло, много много ми харесва тази колекция! Душ геловете Lemon Basil и Mango Coriander са абсолютно фантастични и много ми се иска да се сдобия и с Almond Orange Blossom и Raspberry Peppermint. Yves Rocher, моля, направете малки сетове с минита от всички видове, за хора като мен, които искат да ги хванат всичките, но си имат достатъчно вкъщи!

Какво ми харесва:

 • Красива опаковка 
 • Много достъпни (2,50€)
 • Разумно количество продукт (200 мл)
 • Интересни аромати 
 • Ниско pH
 • Добри съставки 
 • Не дразнят 
 • Дълготрайни аромати
Какво не ми харесва:
 • -
Обща оценка: 5/5


Пробвали ли сте новата колекция на Yves Rocher? Какво друго си струва да се пробва?

Sunday, March 27, 2016

REVIEW: Vivant Skincare Spin Trap Antioxidant Serum

I have been postponing this review for couple of months because I wanted to use the product for just a little longer so that my review for is more in-depth. The Spin Trap Antioxidant Serum by Vivant Skincare was sent to my the brand. You can find it in their site here. This isn't my first review for the brand, I have also reviewed the Green Tea Antioxidant Cleanser and the Mandelic Acid 3-in-1 Wash Exfoliating Cleanser..  Отлагам това ревю от няколко месеца, защото исках да използвам продукта за още малко, за да е по-подробно ревюто. Spin Trap Antioxidant Serum на Vivant Skincare ми беше изпратен от марката. Можете да го намерите в сайта им ето тук. Това не е първото ми ревю за марката, писала съм за Green Tea Antioxidant Cleanser и за Mandelic Acid 3-in-1 Wash Exfoliating Cleanser

www.vivantskincare.com
This is actually a Vitamin C & E serum which makes it a little more special than the usual products marketed as serum. Why is that? The vitamin C serum is considered an active ingredient. The product requires some waiting time in order for it to do its job in the best way possible. I've been eyeing vitamin C serums for a really long time because they have been the hype in the skincare community for a while. However I wasn't certain I needed one and I kept taking it out of the basket in the end. Who would benefit most from a vitamin C serum? People fighting with aging, hyperpigmentation and dullness. I only have problems with dullness and overall they aren't very serious so I wasn't very sure this product will be effective for me. The vitamin E makes the formula more stable, so serums that have both are overall the better option.  Серумът всъщност е  Витамин C & E, което го прави малко по-специален от повечето продукти маркирани като серуми. А защо е така? Серумът с витамин С се счита като активна съставка. Продуктът има нужда от известно време, за да си свърши работата възможно най-добре. Каня се на серумите с витамин С от страшно много време, защото са много хвалени в козметичното общество. Обаче, не бях сигурна дали ми трябва такъв и накрая все го вадех от кошницата. Кой би имал нужда серум с витамин С? Всички борещи се с признаците на стареенето, хиперпигментация и повехналост. Аз имам проблеми само с повехналост и не са особено сериозни, затова и не бях сигурна дали продуктът ще е ефективен при мен. Витамин Е във формулата я прави по-стабилна, затова серумите, които съдържат и двете са по-добрият вариант. 
Propylene Glycol is used as a solvent. Ascorbic Acid is the form of vitamin C, keep in mind it might be too aggressive for some. Alcohol Denat. is used a solvent and agent allowing better penetration which is very important for vitamin C serums, Tocopheryl Acetate is a form of vitamin E. Polysorbate 80 is a surfactant and emulsifier. Xantham Gum is a viscosity control agent. Citric Acid is a pH adjuster. Sodium LactateSodium PCA , Fructose and Urea are moisturizers. Glycine is a pH adjuster. Niacinamide is a whitening and brightening ingredient. Inositol is part of the vitamin B complex. Sodium Benzoate is a preservative. Lactic Acid is an AHA responsible for whitening and and brightening. Diazolidinyl UreaMethylparaben and Propylparaben are preservatives. You can find the ingredients online here Propylene Glycol е използван като разтворител. Ascorbic Acid е форма на витамин С, имайте предвид, че може да е твърде агресивна за някои хора. lcohol Denat. е използван като разтворител и агент позволяващ по-добро проникване на продукта, което е важно при серумите с витамин С. Tocopheryl Acetate е форма на витамин Е. Polysorbate 80 е сърфъктант и агент контролиращ вискозността. Xantham Gum контролира вискозността. Citric Acid е регулатор на pH. Sodium LactateSodium PCA , Fructose и Urea са хидратанти. Glycine е регулатор на pH. Niacinamide e избелваща и избистряща съставка. Inositol е част от комплекса на витамин B. Sodium Benzoate е консервант. Lactic Acid е AHA с функции избелване и избистряне. Diazolidinyl UreaMethylparaben и Propylparaben са консерванти. Съставът можете да намерите тук
The vitamin C serum is one of the trickiest products out there because it is very important that you find a stable formula. Non stable formula will quickly get ineffective by oxidizing. To ensure your serum lasts as long as possible, keep it in the fridge and do not leave it out under direct sunlight. You can see the vitamin C serum has oxidized when the color changes to dark yellow or brownish, or if it starts to crystallize. Mine is really pale yellow and it was already 3 months old when I took this photo so I am extremely satisfied with Vivant Skincare's formula because usually vitamin C serums oxidize within 3 months. You can see how the serum exposed to air regularly near the pipette has crystallized. Currently the serum is 5 months old and I am still using it. In order for the serum to be the most effective, the pH of the skin must be around 3, that's why it is important to use a pH balancing toner beforehand. I currently use 3% Mandelic Acid 3-in-1 Toner by Vivant Skincare which I will also review in the future. After cleansing, the pH of the skin usually rises, so you must use a balancing toner before you apply the serum. If you skip this part, the serum will most likely not be effective at all.  Серумът с витамин С е един от по-сложните продукти за ползване, защото е много важно да намерите стабилна формула. Нестабилните формули бързо стават неефективни от оксидацията. За да сте сигурни, че серумът ви ще издържи възможно най-дълго, дръжте го в хладилника и не го оставят под директна слънчева светлина. Можете да разберете, че серумът се е оксидирал когато цвета се смени към тъмно жълто или кафеникаво или ако започне да кристализира. Моят е много бледо жълто и беше вече на 3 месеца когато направих тази снимка, затова и съм много доволна от формулата на Vivant Skincare, защото повечето серуми обикновено се оксидират за около   месеца. Можете да видите как серумът, който е изложен редовно на въздух около капкомерът е кристализирал. В момента серумът е на 5 месеца и все още го използвам. За да е възможно най-ефективен, pH-то на кожата трябва да е около 3, затова и е важно да се използва pH балансиращ тоник преди него. В момента използвам 3% Mandelic Acid 3-in-1 Toner на Vivant Skincare, за който също ще пиша в бъдеще. След почистване, pH-то на кожата обикновено се повишава, затова трябва да използвате тоника преди да нанесете серума. Ако пропуснете тази част, серумът най-вероятно няма да има никакъв ефект. 
This is probably obvious to most people, but despite antioxydants boosting the sun protection, it is still very important to wear sunscreen daily. Again, otherwise you might not see any effect at all. I have been using this serum for 5 months, but not daily because I found it dries out my skin too much if I do that. I believe it's my face reacting to the alcohol. So, I've been using the product every other day in my PM routine. I don't use it in the morning because I don't have enough time to wait (*cough* always late! *cough*). I usually wait between 20 minutes and an hour, it really depends on how much time I have to waste on pampering in the evening. If I am really in a hurry to go to sleep I will wait just 15 minutes before I start slapping my different layers of moisturizers afterwards.  Това сигурно е очевидно за повечето хора, но въпреки, че антиоксидантите подсилват слънцезащитата, все пак е много важно да нанасяте слънцезащита ежедневно. Отново, иначе може би няма да видите никакъв ефект. Използвам този серум от 5 месеца, но ежедневно, защото открих, че ми изсушава кожата прекалено по този начин. Мисля, че лицето ми реагира на алкохола. Затова го използвам през ден, като част от вечерната рутина. Не го използвам сутрин, защото нямам достатъчно време да чакам (*кашлюк* все закъснявам! *кашлюк*). Обикновено чакам от 20 минути, до час, зависейки колко време имам за губене в грижа за себе си вечер. Ако наистина бързам да си легна чакам само 15 минути преди да започна да нанасям хидратантите си след това. 
What effects did I see? My face looks much brighter but keep in mind you will see these results after at least 2-3 months of use. The minor hyperpigmentation left after some annoying hormonal pimples disappeared much quicker. I barely have any dark circles even when I haven't slept enough. Niacinamide is excellent brightening ingredient so it might have something to do with as well! Overall I am very pleased with the results I saw and I will certainly repurchase a vitamin C serum after I use this one. I believe people with more serious concerns than mine will see a much greater difference than I did.  Какви ефекти видях? Лицето ми изглежда много по-сияйно, но имайте предвид, че тези резултати се виждат чак след 2-3 месеца употреба. Леката хиперпигментация останала след разни хормонални пъпки изчезна много по-бързо. Почти нямам тъмни кръгове, дори когато не съм се наспала. Niacinamide е страхотна избистряща съставка и може би има нещо общо с това! Като цяло, съм много доволна от резултатите, които видях и със сигурност ще си купя серум с витамин С отново след като свърша този. Вярвам, че хората с по-сериозни проблеми биха видели много по-голяма разлика от мен. 
I am showing you couple of photos how my skin looks today. I did apply a sheer layer of BB cream in the morning (sorry about that, I forgot to take photos earlier) but you can see it has smudged and started to disappear completely around my nose on the close ups. I am very happy with how my skin looks, and considering my current lifestyle, I don't I could ask for anything more. Despite often being sleep deprived, my face looks glowing even without any product on when I wake up in the morning. I pretty much do not have to deal with clogged pores and pimples anymore and even the redness around my nose has be significantly reduced.  Показвам ви няколко снимки как изглежда кожата ми днес. Нанесох лек слой BB крем сутринта (съжалявам, забравих да снимам по-рано), но виждате, че е започнал да се размазва и да изчезва изцяло от някои участъци около носа ми. Много съм доволна как изглежда кожата ми, предвид сегашния ми начин на живот не бих могла да искам повече. Въпреки, че често съм недоспала, лицето ми изглежда сияйно дори без никакви продукти отгоре сутрин. Вече почти не трябва да се занимавам с запушени пори и пъпки, и дори зачервяванията около носа ми значително са намалели. 
So I give Vivant Skincare a huge huge plus for making a very stable formula that is still usable after 5 months. I hope I will be able to finish this product in the next 2 months before it completely oxidized. However, a big con is the price of 60$. Of course, keeping in consideration Vivant Skincare are a high end brand, and their packaging as well as their formulas are super on point I do not find their price unreasonable. (But I so wish I was able to afford them!!) At the end of the day, the choice is yours but I definitely want to insist on the fact their formula is very stable and with good care for the product (always leaving it in the fridge, not exposing it on sunlight) it lasts twice as long as most vitamin C serums I have read about.  Давам на Vivant Skincare огромен плюс, че са направили стабилна формула, която все още е използваема след 5 месеца. Надявам се да успея да привърша продукта в следващите 2 месеца преди изцяло да се е оксидирал. Но голям минус е цената от около 60$. Разбира се, като се има предвид, че Vivant Skincare са висок клас козметика, имайки предвид опаковките и формулите им са страхотни, не намирам цените им за неразумни. (Но ми се искаше да можех да си ги позволя!!) Все пак, изборът е ваш, но определено искам да наблегна на това, че формулата е много стабилна и с добра грижа за продукта (винаги в хладилника и никога на слънце) ще ви издържи двойно по-дълго от повечето серуми с витамин С, за които съм чела. 
My makeup-free photo below was shot right after I removed my makeup and I washed my face with a foam cleanser without applying any moisturizers or serums on top. And yes, my face and neck are naturally different shades and it is very annoying. And yes, I am applying equal amount of sunscreen on my neck and face but my neck has the natural protection of super thick hair scarf most of the time (hehe!) Usually right after you cleanse your skin it isn't the glowiest but I think mine looks very healthy currently and once again I am really happy with its state in the moment.  Снимката ми без грим е снимана след като си изтрих грима и измих лицето с пяна, преди да нанеса каквито и да хидратанти или серуми отгоре. И да, лицето ми и врата ми естествено са си различен цвят и е много дразнещо. И да, слагам еднакво количество слънцезащита и на врата и на лицето си, но вратът ми има естествената защита от дебел шал от коса през повечето време (хехе!) Обикновено след като си измиете кожата, не е най-сияйният ѝ момент, но мисля, че моята изглежда много здравословно в момента и съм много доволна от видът ѝ. 

My first experience with an active ingredient is very positive! I can't wait to try more serums with niacinamide and to experiment with other actives! They definitely require more knowledge, time and research when it comes to using them to ensure they are as effective as possible, and to avoid doing more damage than good, but I think the results are worth it even for people like me with generally normal skin.


What I like: 
 • Beautiful and convenient packaging
 • Huge amount of product (29,6 ml) 
 • Very stable formula 
 • Really good active ingredients
 • Visible effect 

What I don't like: 
 • Dries out my skin if used daily
 • Pricey ($66)

All in all: 4,5/5


Does anyone else notice how I post mostly on Sunday now? Sunday must be blogging day! If you have used any impressive vitamin C serums, do tell in the comments! I want to know what to try next! 
Първият ми опит с активна съставка е много положителен! Нямам търпение да пробвам още серуми с niacinamide и да експериментирам с други активни съставки. Определено изискват повече знания, време и четене за използването им, за да бъдат възможно най-ефективни, както и да не се навреди повече, но резултатите си струват дори и за хора като мен с обикновено нормална кожа.

Какво ми харесва: 
 • Красива и удобна опаковка
 • Огромно количество продукт (29,6 мл) 
 • Много стабилна формула
 • Много добри активни съставки
 • Видим ефект

Какво не ми харесва: 
 • Изсушава кожата ми, ако се ползва ежедневно
 • Скъп ($66)

Обща оценка: 4,5/5


Някой забелязвала ли как пиша предимно в неделя? Неделя явно е ден за блогване! Ако сте използвали впечатляващи серуми с витамин С, споделете ми в коментарите! Искам да знам какво да пробвам след това!

Sunday, March 6, 2016

REVIEW: 3W Clinic Fresh Snail Mask Sheet

Sheet masks, sheet masks! Who doesn't like sheet masks? I am not one of the obsessed but occasional sheet masking night every now and then feels amazing. Today's review is for 3W Clinic Fresh Snail Mask Sheet.  Памучни маскиииии! Кой не харесва памучни маски? Не съм от вманиачените, но памучна маска от време на време си е страхотна глезотия. Днешното ревю е за 3W Clinic Fresh Snail Mask Sheet. 
I got 10 of these masks because they were amazingly cheap on RoseRoseShop. To be honest I should have been suspicious when I saw it (but I wasn't!). 3W Clinic is brand owned by Samsung and it is not a very popular one, at least outside of Korea. I own a snail gel by them too.  Взех 10 от тези маски, защото бяха невероятно евтини в RoseRoseShop. Честно казано, трябваше да се съм скептична когато го видях (но не бях!). 3W Clinic е марка на Samsung и не е много известна, поне не и извън Корея. Имам и охлювен гел от тях. 
The packaging is really pretty and it has snails on it and just all hail the snails! If you are not into AB (Asian Beauty, snail products probably sounds disgusting but the snail mucus on its own is fragrance-free. This sheet mask has a perfume added though and I daresay quite strong chemical, kinda old school and not something I enjoy a lot.  Опаковката е много готина и е с охлювчета и просто да живеят охлювите! Ако не сте в средите на AB (Asian Beauty), продукти с охлюви сигурно ви звучат отвратително, но самата охлювена слуз е без аромат. Тази памучна маска ива добавен парфюм, който смея да твърдя, че е доста силно химичен, някак старовремски и не е нещо, което ми допада. 
The top ingredients are Butylene Glycol as a solvent and Glycerin as a moisturizer which are very common in sheet masks. Alcohol comes as a solvent and it is definitely one of these ingredients I don't like because it can be quite drying. Sodium Hyaluronate is a hyaluronic acid salt and and it's a humectant. Polysorbate 60 is an emulsifier. Cetyl Ethylhexanoate is a viscosity control agent and an emollient. Sorbitan Sesquioleate is an emulsifier. PEG-60 Hydrogenated Castor Oil is a surfactant. Phenoxyethanol and Methylparaben are preservatives. Allantoin is a great anti-inflammatory and brightening ingredient. Snail Secretion Filtrate is an amazing brightening ingredient and it's also a moisturizer, however considering it comes after the preservatives there's barely any in this product. Disodium EDTA is a preservative. As always, I added the ingredients in CosDNA and you can find them here Първите съставки са Butylene Glycol като разтворител и Glycerin като хидратант, които са много често срещани в памучни маски. Alcohol е разтворител и определено не ми харесва като съставка, защото може да е много изсушаващ. Sodium Hyaluronate е сол на хиалуроновата киселина и е хумектант. Polysorbate 60 е емулсифиант. Cetyl Ethylhexanoate е агент контролиращ вискозността и емолиент. Sorbitan Sesquioleate е емолиент. PEG-60 Hydrogenated Castor Oil е сърфактант. Phenoxyethanol и Methylparaben са консерванти. Allantoin е страхотна противовъзпалителна и избистряща съставка. Snail Secretion Filtrate е невероятна избистряща съставка, както и хидратант, но след като е след консервантите, едва ли има много от нея. Disodium EDTA е консервант. Както винаги, качих състава в CosDNA и можете да го намерите тук
Sorry for the horrible photos, I had to shoot during the night and my flash is really bad hence the blue cast everywhere. Also sheet mask monster incoming! Back to the mask, it's very well soaked and it could be used twice. I am on of those people who just put it back in the packaging in leave it in the fridge and then use it again next morning or evening. The texture of the essence is clear gel. The fit is horrible! Most of the sheet masks are way too big for my rather small face I sometimes cut them to make them fit better but sometimes I am too lazy.  Съжалявам за ужасните снимки, трябваше да снимам през нощта, а светкавицата ми е ужасна, от там и синия отенък навсякъде. А също и, чудовището с памучна маска пристига! Обратно към маската, много добре е напоена и стига за два пъти. Аз съм един от онези хора, които просто я слагат обратно в опаковката и я оставят в хладилника, а после я ползвам на следващата сутрин или вечер. Пасва много зле! Повечето памучни маски са твърде големи да по-скоро малкото ми лице и понякога ги режа, за да паснат по добре, но пък понякога си ме домързява. 
The effect of the mask? None. Yep, that's right. It provides some hydration but honestly nothing too spectacular that would be worth getting my face soaked in essence for 20 minutes. In fact any regular cream mask provides waaaay better hydration that this one. On top of that it kinds burns. Not much but just enough to make it annoying and unpleasant. I believe it's because my skin is not very fond of the alcohol they used as solvent. My face looks pretty good in the after photo. But that's because it looked good to begin with. This mask doesn't brighten or calm or do anything more specific.  Ефектът на маската? Никакъв. Да, точно така. Предлага известна хидратация, но честно казано, нищо специално и не си струва 20-те минути накисване в есенция. Всъщност, обикновените кремообразни маски предлагат мнооого повече хидратация. Освен това и пари. Не много, но достатъчно да го направи досадно и неприятно. Мисля, че е тъй като кожата ми недолюбва алкохола като разтворител. Лицето ми изглежда доста добре след нея. Защото си изглеждаше добре и преди да я сложа. Маската не избистря, успокоява и не прави нещо по-специално. 
Long story short, I ordered 10 of those and they are absolute waste of time, do not recommend and I will certainly not repurchase. I have one more 3W Clinic mask and it still has alcohol so I am not very impressed with this brand's masks so far and I wouldn't risk it with them again.

What I like: 
 • Cure packaging
 • Affordable 
What I don't like: 
 • Average hydration 
 • Burns 
 • No brightening
 • No calming 
 • Annoying fragrance 
 • Poor fit

All in all: 1/5

This was my Sunday review, I hope you enjoyed it! 
Накратко, поръчах 10 от тези и са пълна загуба на време, не препоръчвам и със сигурност няма да купя пак. Имам още една 3W Clinic маска и тя също е с алкохол, така че засега не съм много впечатлена от маските на марката и не бих рискувала пак.

Какво ми харесва:
 • Сладуреста опаковка
 • Достъпна 
Какво не ми харесва:
 • Средна работа като хидратация
 • Пари 
 • Не избистря
 • Не успокоява 
 • Дразнещ аромат
 • Не пасва добре 

Обща оценка: 1/5 

Това беше моето неделно ревю, надявам се да ви е било приятно!

Friday, February 26, 2016

REVIEW: Vivant Skincare Mandelic Acid 3-in-1 Wash

Today's review will about Mandelic Acid 3-in-1 Wash by Vivant Skincare who were really kind and sent this product to me. If you want to see my review for the Green Tea Antioxidant Cleanser by them that I fell in love with, check here Ревюто днес ще бъде за Acid 3-in-1 Wash bна Vivant Skincare, които бяха много мили и ми го изпратиха. Ако искате да погледнете и ревюто ми за Green Tea Antioxidant Cleanser, в който се влюбих, хвърлете един поглед тук


I got the Mandelic Acid cleanser by accident and it wasn't exactly meant for my skin type. The product targets blemishes, acne, dull skin and even hair dandruff. I never used this product as shampoo so I can't say anything about its properties used that way. I do love the packaging, it's really simple and stylish. It contains 118 ml of product (American products always have those weird milliliters c: ). The product inside is pastel orange but it looks almost transparent on my hand. It has a slight fragrance that I can barely feel, definitely something acidic and citrus-y. You can find the ingredients on CosDNA here. Получих клийнзъра с манделова киселина случайно и не е предназначен точно за моя тип кожа. Продуктът е срещу пъпки, акне, уморена кожа и дори пърхот. Не съм го ползвала като шампоан и не мога да кажа нищо за тези му свойства. Много ми харесва опаковката, семпла и стилна. Съдържа 118 мл продукт (американските продукти винаги имат някакви странни милилитри c: ). Продуктът вътре е пастелно оранжево, но изглежда почти прозрачно на ръката ми. Има лек аромат, който едва усещам, определено нещо киселинно и цитрусово. Съставът в CosDNA можете да намерите тук
The top ingredient after water is Ammonium Lauryl Sulfate which is a common surfactant, it might be too agressive for some but it definitely depends on the concertation it is in the product. Propylene Glycol is also a common solvent and viscosity control agent. Glycerin is a common moisturizer. Disodium Cocoamphodiacetate is a gentler surfactant. Mandelic Acid is an AHA (or alpha hydroxy acid) and it's the most gentle among AHAs. AHAs are used for skin exfoliation. Hydroxyethylcellulose is a viscosity control agent. Green Tea Leaf Extract has brightening and rejuvenating properties. Butylene Glycol is a solvent and a moisturizer. Grape Fruit Extract has moisturizing properties. Kiwi Fruit Extract works as an emollient and a moisturizer. Honey is a moisturizer. Diazolidinyl Urea, Mehtylparaben and Propylparaben are all preservatives. Red 36 (also known as CI 12085) is a red pigment. The ingredients are really good in my opinion and if you aren't particularly sensitive to sulfates you will probably like it. All ingredients are rated safe on CosDNA.  Първата съставка след вода е Ammonium Lauryl Sulfate, който е често срещан сърфъктант, и може да е твърде агресивен за някои хора, но определено зависи от концентрацията му в продукта. Propylene Glycol също е често срещан разтворител и контролиращ вискозността агент. Glycerin е често срещан хидратант. Disodium Cocoamphodiacetate е по-нежен сърфъктант. Mandelic Acid е AHA (или алфа хидрокси киселина) и най-нежната сред AHA. AHA се ползват за ексфолиация на кожата. Hydroxyethylcellulose е агент контролиращ вискозността. Green Tea Leaf Extract има избистрящи и съживяващи свойства. Butylene Glycol е разтворител и хидратант. Grape Fruit Extract има хидратиращи свойства. Honey е хидратант. Diazolidinyl Urea, Mehtylparaben и Propylparaben са все консерванти. Red 36 (известен и като CI 12085) е червен пигмент. Съставките са много добри и по мое мнение, ако не сте много чувствителни към сулфати ще ви хареса. Всички съставки са маркирани като безопасни в CosDNA. 
As I mentioned I don't feel this product is quite targeted at me. I do suffer from dull skin and redness sometimes but I don't have any blemishes and I never had acne. The cleanser feels a little bit too drying sometimes. I definitely feel like I need to apply moisturizer right away. However it hasn't worsened my skin condition not it broke me out. It removes makeup leftovers fairly well although I sometimes need cotton with micellar water for the mascara smudges. This cleanser is not very economical as I have used around 2/3 of it for 5 months. It has to do with it foaming less than other products. Currently I see this size is no longer sold but a size twice as big as mine costs $33 so I don't find the product way too expensive considering you could use for at least a year.  Както споменах, не мисля, че този продукт е направен за мен. Имам повяхнала кожа и зачервявания понякога, но няма пъпки и никога не съм имала акне. Този клийнзър понякога е твърде изсушаващ. Определено усещам, че трябва веднага да нанеса хидратант след него. Но не е влошил състоянието на кожата ми, нито ми е предизвиквал пъпки. Доста добре премахва остатъци от грим, но понякога трябва да мина с тампон мицеларна вода за размазаната спирала. Клийнзърът не е много икономичен и за 5 месеца съм използвала 2/3 от него. Това е защото се пени по-малко от други продукти. В момента този размер не виждам да се продава, но този, който е двойно по-голям от моя е $33, така че не намирам продукта за безумно скъп при положение, че ще ви стигне за година. 
I honestly feel like I don't see the real magic of the product because I have pretty good skin to begin with. This product seems to be really hyped by people with different skin types than mine and it's why I don't feel comfortable saying it does nothing because well... it's hard to see a huge difference when you have really good skin genetically. I understand this review might be kinda pointless but on the other hand I can safely say this product does not make a huge difference for people with unproblematic normal skin. Ingredients-wise it looks like a great product for people struggling with acne or hyperpigmentation.

What I like: 
 • Beautiful packaging 
 • Subtle fragrance 
 • Great ingredients
 • Removes makeup leftovers quite well
 • Reasonable amount of product (118 ml but currently sold only in 236 ml and 473 ml bottles)

What I don't like: 
 • Not so economical 
 • Not super affordable 
 • A little bit too drying

All in all: 3/5I hope you enjoyed this review and I hope you found it useful, as always if you have tried a really great cleanser that really impressed you or other products by Vivant Skincare, do share in the comments, I'd love to check them out! 
Имам усещането, че не виждам истинската магия на този продукт, защото имам хубава кожа по принцип. Продуктът изглежда много хвален от хората с различна кожа от моята, затова и не мисля, че е редно да казвам, че не прави нищо за всички... трудно е да се види  голяма разлика когато имаш хубава кожа генетично. Разбирам, че това ревю е малко безсмислено, но пък спокойно мога да кажа, че с нормална безпроблемна кожа едва ли ще видите ефект. Според състава продуктът трябва да е чудесен за хора, борещи се с акне и хиперпигментация.

Какво ми харесва: 
 • Красива опаковка
 • Лек аромат
 • Страхотен състав
 • Почиства остатъци от грим доста добре
 • Разумно количество продукт (118 мл, но в момента се продава само в 236 мл и 473 мл опаковки)

Какво не ми харесва: 
 • Не особено икономичен
 • Не чак толкова достъпен
 • Леко изсушаващ

Обща оценка: 3/5Надявам се ревюто да ви е допаднало и да ви е било полезно, както винаги, ако сте пробвали невероятен клийнзър, който много ви е впечатлил напоследък или други продукти на Vivant Skincare, споделете ги с мен в коментарите!

Sunday, February 21, 2016

REVIEW: Befine Warming Clay Mask

It's no secret I really love face masks and I am pretty much a hoarder with tons and tons of masks at home. I will never get the chance to talk to you about them all and it's quite hard to decide which one to show you. The one I choose to be reviewed is the Warming Clay Mask by Befine I got in Birchbox.  Не е тайна, че много обичам маски за лице и си складирам с тонове вкъщи. Няма как да имам възможност да ви говоря за всички и е доста трудно да избера коя да ви покажа. Тази, която избрах да ви представя днес е Warming Clay Mask на Befine, която получих в Birchbox. 
I have 2 samples of this mask which also comes in a regular tube. The price is $2 in the US site and around 3€ in Birchbox.fr. The packaging is really pretty, and except for the "vegetarian protein" which sounds like something you'd see in a cook book not in a face mask description, I have no further complaints.  Имам 2 мостри на тази маска, която се предлага и в стандартна тубичка. Цената в американския сайт е $2, и около 3€ в Birchbox.fr. Опаковката е много красива и с изключение на "вегетариански протеин", което звучи като нещо, което ще видите в готварска книга, а не върху маска, нямам други оплаквания. 
The sachet I got had 14 g of product which lasted me for 4 uses even if I read it's a single-time use sample. As always, I uploaded the ingredients in CosDNA Сашето, което получих беше с 14 гр продукт и ми стигна за 4 употреби, въпреки че прочетох, че е предназначено само за една. Както винаги, качих състава в CosDNA.
Sodium Aluminosilicate is a naturally occurring ingredient used as an abrasive and viscosity increasing agent. Hydrogenated Polyisobutene is an emollient. Ethylene/ Propylene/ Styrene Copolymer and Butylene / Ethylene/ Styrene Copolymer are viscosity control agents. Kaolin is the clay, Bentonite is another viscosity control agent. Polysorbate 20 is an emulsifier. Ethylhexyl Isononanoate is a skin conditioning agent. Citric Acid is a pH adjuster. The Safflower Extract seems to have whitening and antioxidant properties but I can't find much information about it. Arnica Montana Flower Extract improves flaking and dry skin. Punica Granatum Extract is rich in Vitamin C and antioxidants. Elettaria Cardamomum Seed Extract is used as a skin conditioning agent and a fragrance. Citrus Aurantium Dulcis (Sweet orange) Oil is used as a fragrance, astringent and skin conditioning agent. Camphor is used to help skin irritation. Titanium Dioxide is a pigment and a sunscreen. All ingredients are rated safe on CosDNA.  Sodium Aluminosilicate е съставка срещаща се в природата използвана като абразивен и вискозен агент. Hydrogenated Polyisobutene е емолиент. Ethylene/ Propylene/ Styrene Copolymer и Butylene / Ethylene/ Styrene Copolymer са контролиращи вискозността агенти. Kaolin е глината. Bentonite е още един агент контролиращ вискозността. Polysorbate 20 е емулсифиант. Ethylhexyl Isononanoate е хидратиращ агент. Safflower Extract изглежда има избелващи и антиоксидантни свойства, но не намирам много информация. Arnica Montana Flower Extract помага за беленето на сухата кожа. Punica Granatum Extract е богат на витамин C и антиоксиданти. Elettaria Cardamomum Seed Extract се използва като хидратант и парфюм. Citrus Aurantium Dulcis (Сладък портокал) Oil се използва като парфюм, адстрингентен и хидратиращ агент. Camphor се използва срещу раздразнения на кожата. Titanium Dioxide е пигмент и слънцезащита. Всички съставки са маркирани като безопасни в CosDNA. 
Clay masks are quite messy to begin with it and this one must be the messiest I've tried so far. The consistency is super super thick and hard to spread because it's so sticky. I would only use this if I plan to wash my hair right after because it sticks everywhere. It's white with small not very abrasive particles suitable for sensitive skin. Once it's on the face the mask softens and heats on its own. I spend around 20 minutes with it and it feels quite nice. The clay doesn't actually dry and that's why it feels way less aggressive than most clay masks. Washing it off is also quite challenging because the mask is too viscous. As a result I end up with clean, smooth and super hydrated skin. This must be the most hydrating clay mask I've ever used, in fact it leaves a hydrating film on my skin even after washing off.  Маските с глина са цапащи по принцип, но тази трябва да е най-цапащата, която съм пробвала досега. Консистенцията е много гъста и трудна за нанасяне, защото залепва. Бих я използвала само, ако смятам веднага след това да си измия косата, защото полепва навсякъде. Бяла е с малки неособено абразивни частици подходящи за чувствителна кожа. Веднъж щом е на лицето се размеква и затопля от само себе си. Прекарвам около 20 минути с нея и усещането е доста приятно. Глината не изкушава и затова е доста по-малко агресивна от повечето глинени маски. Измиването също е трудно, защото маската е твърде вискозна. Резултатът е чиста, мека и много хидратирана кожа. Това със сигурност е най-хидратиращата глинена маска, която съм ползвала, всъщност дори оставя хидратиращ филм на кожата след измиване. 
If you have normal or dry skin and you are okay with the messiness factor, I would recommend you to try it out because I haven't found many masks that clean and hydrate at the same time. If your skin is on the oilier side, you might wanna skip it.


What I like: 

 • Pretty packaging
 • Rather affordable (3€)
 • Excellent ingredients
 • Moisturizing 
 • Leaves skin cleansed 
 • Non-aggressive 

What I don't like: 
 • Messy application 
 • Hard to wash off 
All in all: 3,5/5


This was my Sunday review, I hope you are having a great weekend! If you've tried other hydrating and cleansing masks, please, share them with me in the comments. 
Ако имате нормална към суха кожа и не ви пречи колко много цапа, бих ви я препоръчала да я пробвате, защото не съм намерила много маски, които чистят и подхранват едновременно. Ако сте с мазна кожа, сигурно няма да ви допадне.


Какво ми харесва:

 • Красива опаковка
 • По-скоро достъпна (3€)
 • Отлични съставки
 • Хидратираща 
 • Остава кожата почистена
 • Неагресивна 

Какво не ми харесва:
 • Цапа навсякъде
 • Трудно се отмива
Обща оценка: 3,5/5 


Това беше моето неделно ревю, надявам се че си прекарвате страхотен уикенд! Ако сте пробвали други хидратиращи и почистващи маски, моля, споделете с мен в коментарите. 

Saturday, February 13, 2016

REVIEW: Holika Holika Bloody Oil Tint #PK102 Bloody Berry

I've been absent for some time again because I was too busy with school and work but I will try to find some time to upload some blog posts and videos I shot these days.  Пак отсъствам за известно време, защото съм твърде заета с университета и работата, но ще се опитам да намеря време да кача няколко публикации, както и видеата, които снимах тези дни. 


Today's hero is Holika Holika Bloody Oil Tint in Bloody Berry. These tints became super popular in Korea when they came out because of their innovative formula. The tint comes in 2 phases that don't mix, one of clear liquid oil and one of powdery looking pigment. The tint overall looks like a blood clot in a magical bottle and I find it fascinating!  Днешният герой е Holika Holika Bloody Oil Tint в in Bloody Berry. Тези тинтове станаха супер популярни в Корея след като излязоха, заради иновативната си формула. Тинтът е в 2 фази, които не се смесват, едната е прозрачно течно олио, а другата пудрено изглеждащ пигмент. Тинтът изглежда като съсирек кръв в магическа бутилка и аз го намирам за очарователен!
The tint came in a pretty vamp paper box, Holika Holika always pay so many attention to details! I picked a vamp berry shade I really like.  Тинтът пристига в красива вампирска картонена кутия, Holika Holika винаги обръщат внимание на малките детайли! Избрах си вампирски бери цвят, който аз много си харесвам. 
Unfortunately I can't find the ingredients anywhere, I assume they are written in Korean on the packaging.  За съжаление не намирам състава никъде, предполагам е на корейски върху опаковката. 
The brush is really easy to use to blend the product and since it leaks it definitely needs some good blending. The consistency is oily but it doesn't feel sticky. However even on its own it's not drying unlike many other tints. I have one transparent lip pencil I never use, I should try it with this tint to see if it improves the leaking problem.  Четката е много лесна за употреба за преливане на продукта, тъй като той малко се разтича и определено се нуждае от добро преливане. Но дори и самостоятелно нанесен не е изсушаващ като много други тинтове. Имам един прозрачен молив за устни, който никога не ползвам, трябва да видя дали ще помогне с лекото разтичане. 
There are two ways to apply this, one is not to shake the packaging and get a sheer stain and the other is to thoroughly shake it and get more opaque look. I personally always shake it because otherwise the color is way too similar to my natural lips so it's like I didn't put anything.  Има два начина да се нанесе, единият е да не се разклати опаковката и да се получи лек стейн, а другият добре да се разклати за по-пигментирана визия. Аз винаги го разклащам, защото иначе цветът е твърде подобен на моите естествени устни и изглежда все едно не съм слагала нищо. 
I really like the shade on my lips however it is a bit hard to apply it evenly on my upper lip (common problem for many tints) and since the texture of this product is so oily and hydrating it doesn't last long on its own. That's why I always seal with tinted lip balm and this way it lasts gooа 4-5 hours. Taking it off can be a bit problematic but it easily goes away after a swipe with a cotton pad with makeup remover unlike Tony Moly Delight Tony Tint which is insanely hard to remove, this one doesn't leave a patchy stain even after my attempt to wipe it off.  Много ми харесва цвета на моите устни, но е леко трудно да се нанесе равномерно на горната устна (чест проблем с много тинтове) и тъй като текстурата на този продукт е мазничка и хидратираща, не издържа дълго самостоятелно. Затова винаги го запечатвам с оцветен балсам и така издържа около 4-5 часа. Свалянето може да е леко проблематично, но лесно се маха след избърсване с тампон с дегримьор за разлика от Tony Moly Delight Tony Tint, който се сваля супер трудно, този не оставя стейн на петна дори и след опит да го изтрия. 
I wanted to get this product for a long time before I actually did and I am really glad because I've actually been enjoying it quite a lot and wearing it super often ever since I got it. If you look weird creepy-cute looking products like this and you enjoy lip tints, I think you will like it.

What I like: 

 • Inexpensive (around 6$) 
 • Adorable packaging 
 • Great range of vampy shades
 • Super economical 
 • Somehow longlasting (around 4 hours with lip balm) 
 • Very versatile 
What I don't like: 
 • It leaks a little bit
All in all: 4,5/5


That was it from me today, I hope you are having a great weekend! 

Исках да си взема този продукт от доста време и се радвам, че го направих, тъй като много ми харесва и го използвам супер често от както го имам. Ако харесвате странни плашещо-сладки продукти като този и тинтове за устни, мисля, че ще ви хареса.

Какво ми харесва:

 • Достъпен (около 6$)
 • Сладуреста опаковка 
 • Страхотен подбор от вамп цветове
 • Много икономичен 
 • Донякъде дълготраен (около 4 часа с балсам отгоре)
 • С много приложения 
Какво не ми харесва: 
 • Леко се разтича 
Обща оценка: 4,5/5 


Това беше от мен за днес, надявам се, че прекарвате страхотен уикенд!

Monday, January 18, 2016

REVIEW: Vivant Skincare Green Tea Antioxidant Cleanser

At last I have some time to do the review for the Green Tea Antioxidant Cleanser by Vivant Skincare. Few months earlier Vivant Skincare offered to send me some products for review and one of them is this cleanser. They picked the products specifically for my skin type for which I am very grateful. You can find this cleanser here. Vivant Skincare are a very professional skincare brand and their products usually target a specific problem. Before buying their products you can also consult their online advisors and they will recommend you products specific for your skin. I find this type of service extremely interesting and it's a shame I haven't seen anything like this in Europe yet.  Най-накрая имам време да направя ревюто за Green Tea Antioxidant Cleanser на Vivant Skincare. Преди няколко месеца Vivant Skincare ми изпратиха продукти за ревю и един от тях е този клийнзър. Избраха продукти специално за моя тип кожа, за което съм им много благодарна. Можете да намерите клийнзъра тук. Vivant Skincare са много професионална марка за бяла козметика и техните продукти обикновено са насочени към някакъв проблем. Преди да си купите продуктите можете да се консултирате с онлайн съветниците и те ще ви препоръчат продукти за вашия тип кожа. Намирам този тип услуга за много полезна и жалко, че засега не съм срещала подобна в Европа. 


This cleanser is for all skin types and it's especially suitable for dry and sensitive skin. It comes in beautiful white packaging and it contains 236 ml of product (always funny converting oz to ml). I really like the style of the packaging, it reminds me of the French pharmacy brands I like.  Този клийнзър е за всички видове кожа и особено подходящ за суха и чувствителна кожа. Пристига в красива бяла опаковка и съдържа 236 мл (винаги е забавно да се конвертират унции в мл). Много ми харесва стила на опаковката и ми напомня на френските марки от аптеката. 
I uploaded the ingredients to CosDNA and you can see them here. The surfactant is Ammonium Lauryl Sulfate, which among the sulfates is the most gentle one. Glycerin is a moisturizer. Propylene Glycol is a solvant. Disodium Cocoamphodiacetate is a very gentle surfactant. Japanese Green Tea is proven to soothe the skin and calm redness, it's also often used in anti acne products. Butylene Glycol is a solvent. The Grape Extract is often used for its antioxidant properties. Kiwi Extract is also used for its antioxydant and anti aging properties. Honey is a moisturizer. Hydroxyethylcellulose is a gelling and thickening agent. Carbomer is an emulsifier. Sodium Hydroxide is a pH adjuster. Diazolidinyl Urea, Methylparaben and Propylparaben are all preservatives. Blue 1 and Yellow 5 are pigments. All ingredients are safe according to CosDNA. The ingredients are really good for a cleanser.  Качих съставките в CosDNA и можете да ги видите ето тук. Сърфъктантът е Ammonium Lauryl Sulfate, който е най-нежния сред сулфатите. Glycerin е хидратант. Propylene Glycol е разтворител. Disodium Cocoamphodiacetate е много нежен сърфъктант. Japanese Green Tea е доказано успокояващ зачервявания, а и често си използва в анти акне продукти. Butylene Glycol е разтворител. Grape Extract често се използва като антиоксидант. Kiwi Extract също се ползва заради антиоксидантните и противостареещите си свойствата.  Honey е хидратант. Hydroxyethylcellulose е желиращ и сгъстяващ агент. Carbomer е емулсифиант. Sodium Hydroxide е pH регулатор. Diazolidinyl UreaMethylparaben и Propylparaben все са консерванти. Blue 1 и Yellow 5 са пигменти. Всички съставки са безопасни според CosDNA. Съставките са много добри за клийнзър. 
I tested the pH with strips bought from eBay (which aren't very precise) and it shows a pH of around 5 and it makes the product slightly acidic. Slightly acidic cleansers are much more gentle than the rest and if you have sensitive skin I'd recommend you trying one. Personally, I don't find cleansers with pH of 8-9 too harsh. The product is thin and liquid gel, very easy to spread, although it doesn't foam much. The green tea fragrance is amazing (cannot help but adore it as a tea lover) and the gel has a transparent green color which is also a nice touch. The cleanser is super gentle and it doesn't leave my face dry at all. Currently I've been using it in the morning but I also tried it in the evening it removes makeup leftovers (except for mascara) perfectly. This cleanser is perfect for my normal / dry-prone skin and it doesn't leave it flaky, irritated or dull. Unlike most people, I am normally not super picky when it comes to cleansers, but this one is impressed me because I love everything about the formula.  Тествах pH-то с лентички купувани от eBay (които не са особено прецизни) и показва pH от около 5, което прави продукта леко киселинен. Леко киселинните клийнзъри са много по-нежни от останалите и ако имате чувствителна кожа ви препоръчвам да пробвате такъв. На мен лично не ми пречат клийнзъри с pH от 8-9. Продуктът е течен гел, много лесен за нанасяне, въпреки че не се пени добре. Ароматът на зелен чай е страхотен (не мога да не го обожавам като любител на чая), а гелът има прозрачен зелен цвят, който също е приятна добавка. Клийнзърът е много нежен и изобщо не изсушава. В момента го използвам сутрин, но го пробвах и вечер и изчиства остатъци от грим (без спирала) перфектно. Този клийнзър е идеален за нормалната ми склонна към изсушаване кожа и не я оставя белеща се, раздразнена или повяхнала. За разлика от повечето хора, по принцип не съм придирчива към клийнзърите, но този ме впечатли, защото всичко във формулата ми допада.  
I adore this cleanser and if there is one single thing I have to complain about, it's the price tag, 30$ for a cleanser is a bit too much for me right now but nevertheless when I can afford it I would definitely repurchase it. Thankfully this bottle will last me quite a long time because the product is super economical and only a pea size amount is enough for my whole face.
If you are looking for a good cleanser for sensitive and dry prone skin and you are in the US (because duh, delivery prices!), I highly recommend this one!

What I like: 
 • Stylish packaging
 • Huge amount of product (236 ml) 
 • Super economical 
 • Good ingredients
 • Amazing fragrance 
 • Super gentle 
 • Doesn't dry out my skin
 • pH-friendly 
What I don't like: 
 • Expensive (~$30) 
All in all: 5/5


As I said, I easily like cleansers but this one is the most stable 5/5 I've given so far. 

Have you tried a very impressive cleanser lately? Or anything by Vivant Skincare worth checking out?
Обожавам този клийнзър и ако има едно нещо, от което бих се оплакала, това е цената, $30 за клийнзър е твърде много за мен в момента, но така или иначе бих си го поръчала отново когато мога да си го позволя. За щастие това шише ще издържи дълго време, тъй като количество колкото грахово зърно е достатъчно за цялото лице.
Ако си търсите добър клийнзър за чувствителна или склонна към изсушаване кожа и сте в САЩ (заради доставката!), силно препоръчвам този!

Какво ми харесва: 
 • Стилна опаковка
 • Огромно количество продукт (236 мл) 
 • Много икономичен
 • Добри съставки
 • Страхотен аромат
 • Много нежен
 • Не изсушава кожата ми
 • С добро pH 
Какво не ми харесва: 
 • Скъп (~$30) 
Обща оценка: 5/5


Както казах, лесно харесвам клийнзъри, но този е най-стабилното 5/5 засега. 

Пробвали ли сте силно впечатляващ клийнзър напоследък? Или нещо от Vivant Skincare, което си струва да се пробва?