Thursday, June 25, 2015

GoodBox Bulgaria June 2015

Surprise, surprise! I am in Bulgaria for 2 weeks and I just received the newest Bulgarian beauty box I ordered from my mom! (But I had to steal to take pics and show it to you because their concept is pretty good.) Изненада, изненада! В България съм за 2 седмици и току що получих новата българска кутия, която поръчах за майка ми! (Но трябваше да си я открадна, за да я снимам и да ви я покажа, защото концепцията е доста добра.)

Good Box is oriented towards bio and organic beauty. I am not someone who strives against organic cosmetics but I am often buying bio foods in since I moved in France. 
Good Box е ориентирана към био и органичната красота. Самата аз не се насочвам изцяло към органичната козметика, но често си купувам био храни откакто живея във Франция.
My initial thoughts when I received the box were that it's quite heavy compared to the previous Bulgarian boxes I've had. Of course this is mostly due to the heavy glass juice bottle. Still, the box was quite full. Първото ми впечатление когато получих кутията е, че е доста тежка сравнена с предишни български кутии, които съм имала. Естествено това се дължи най-вече на тежкото съклено шише със сок. Все пак, кутията е съвсем пълна.
Personally, I would be a bit disappointed that half the content of the box is different type of treats. I don't really mind one or two as a bonus but in this case Good Box have seriously overdone it, in my opinion. Here we see a Coconut Cookie by Vanilla Kitchen (they're super famous in Bulgaria and I'm dying to try their cakes one day). What seems to be a Cereal Bar by Ayurveda, this product personally doesn't excite me because I entered a bio shop in Stara Zagora few days ago and I saw how terribly overpriced the brand is. On top you see Soap Nuts by Planet Pure, this product seems extremely interesting and I have never seen anything like this. You simply put the nuts in the washing machine and through the process of saponification they will foam and wash the clothes. I will look for this in France because I would love to see if this natural product does the same job as the highly polluting washing powders. The last product is a tiny Linden Honey by Samaritans. This isn't particularly interesting for me because amazing quality bio honey is still widely available in Bulgaria. Лично аз, бих била леко разочарована, ако половината съдържание на кутията са разни десертчета. Нямам нищо против едно или две като бонус, но в този случай Good Box сериозно са прекалили, по мое мнение. Тук виждаме Кокоска Ескимоска на Vanilla Kitchen (които са супер известни в България и си умирам да им пробвам тортите един ден). Нещо, което прилича на Зърнено Блокче на Ayurveda, този продукт нещо не ме впечатлява, защото влязох в био магазин в Стара Загора преди няколко дни и видях колко ужасно надценена е тази марка. Отгоре виждате Сапунени Ядки на Planet Pure, този продукт изглежда ужасно интересно и никога не съм виждала нещо такова. Слагате ядките в пералнята и чрез процеса на сапонификация те ще се разпенят и ще измият дрехите. Ще потърся нещо подобно във Франция, защото с голям интерес ще проверя дали вършат същата работа като много замърсяващите прахове за пране. Последният продукт е малко Липово Медче на Samaritans. Този продукт не ми е особено интересен, тъй като био мед с прекрасно качество се намира почти навсякъде в България.
Next is the product Good Box revealed and the one that made me think the box should definitely be worth it - Organic Sunscreen Lotion "Baby & Family" by Wooden Spoon. I would love to try this product mostly because it's chemical UV filters free and I am super sensitive towards chemical filters in Western brands (Surprisingly the Japanese Bioré formulation is just fine, I will talk to you about it soon because it's amazing!) The ingredients are great, definitely the best product in the box. The next two products are a tea sample of Blackcurrant and Acai Berry Tea by Clipper (not sure if this is the actual brand, if I am mistaken please say so, so I can correct it). The mix of this tea looks super super curious, my mom is not a tea lover so maybe she will let me have it... hehe! The other sample is of Damage Preventing Facial Emulsion by Bioffica Toscana, to be honest while it's bio certified the ingredients aren't all that impressive, synthetic ingredients and fatty alcohols are present at the top of the list. I wish they gave us at least 10 ml sample because it's hard to test skincare from a 4 ml sachet. Следващият продукт е този, който Good Box разкри и който ме накара да си помисля, че кутията определено ще си струва - Organic Sunscreen Lotion "Baby & Family" на Wooden Spoon. С удоволствие бих го пробвала, защото е без химични UV филтри, а аз съм много чувствителна към тях в западните марки (Изненадващо с формулата на японското Bioré нямам никакъв проблем, ще ви говоря скоро за него, защото е прекрасен!) Съставките са чудесни, определено най-добрият продукт в кутията. Следващите два продукта са мостра на чай с Касис и Акай Бери на Clipper (не съм сигурна дали това е марката, ако не е кажете да го поправя). Миксът на този чай изглежда много много интересно, мама не обича чай особено много и може би ще ми го даде...хехе! Другата мостра е на Damage Preventing Facial Emulsion от Bioffica Toscana, и честно казано въпреки, че е био сертифицирана има синтетични съставки и маслени алкохоли в началото на листа. Иска ми се да ни бяха дали поне 10 мл, трудно се тества бяла козметика с 4 мл саше.

Next is Bio Pineapple Juice by Polz, my mom doesn't like pineapple so definitely someone else will have it. I am kinda against such products in this type of box, first of all while bio and without extra sugar added, the juices are still quite unhealthy because it's still basically water and sugar only (no fibers left to help you process the sugar) and second the vitamins in the juice "die" (vitamin C is super unstable) shortly after squeezing it out so a bio bottled juice is not much different than most juices on the shelf in the supermarket. Home made freshly squeezed juice is always the best! The other product is AlmaWin Dish Soap Wildrose Melissa. While the ingredients are written in a fancy manner on the packaging I see it still has sulfates so I wonder how much different will it be than any other dish soap. I guess I will wait for my mom to tell me if she finds it less aggressive.  Следва Био Сок от Ананас на Polz, мама не обича ананас, определено някой друг ще го пие. Леко съм против такива продукти в тази кутия, първо защото дори и био и без добавена захар, соковете все пак са доста вредни, защото са си само захар и вода (без фибрите, които помагат за обработването на захарта) и второ, защото витамините в сока "умират" (витамин С е много нестабилен) много бързо след изстискването, затова дори и био сок, веднъж бутилиран не е кой знае колко по-различен от повечето сокове на рафта в супермаркета. Ръчно изстискан сок вкъщи все още си е най-добре! Другият продукт е AlmaWin Dish Soap Wildrose Melissa. Нищо, че съставките са написани по много готин начин, все още има сулфати и се чудя колко ли по-различен ще е от останалите препарати за миене на чинии. Явно ще изчакам мама да каже дали е по-малко агресивен.
This product is all alone because I originally forgot to take pictures of it. This is a home made soap called Summer Freshness by the Bulgarian brand NaNa Green Home. Don't get deceived by the photo, it's actually really tiny. Ingredients are superb, it's indeed a true soap made through the process of saponification from a strong base and oils. Such soaps are hard to find nowadays and personally I would love to try this brand's soaps... if they have it in bigger sizes.


So, for a first box, my final verdict is that Good Box did a decent job. Definitely a better start than the other Bulgarian boxes I've had. My personal advice towards Good Box is to include a list with all the products and possibly their prices, the way all other boxes I've had do. This way at least I won't wonder if it's the brand I just wrote or part of the product name since my German is quite... nonexistent. Also I would enjoy more cosmetic products than treats, as I said but that's just me...


I do understand I speak from more of a Western point of view nowadays because for me bio foods are widely available in almost any supermarket and I would even say they're affordable. In Bulgaria, this type of market is still developing, the brands overprice their products and the average Bulgarian can in no way afford a bio chocolate that costs 6 times the price of non bio chocolate. For instance in France very often the prices are the same or max 1,5 times higher for the bio products. 
Този продукт е такъв самотен, защото първоначално забравих да го снимам. Това е домашно правен сапун Лятна Свежест на българската марка NaNA Green Home. Не се заблуждавайте по снимката, всъщност е много мъничък. Съставките са страхотни, наистина е истински сапун правен чрез сапонификация от силна основа и масла. Такива сапуни се намират трудно в днешни дни и с удоволствие бих пробвала сапуните на тази марка. Ако имат по-големи размери.


Финалната ми оценка е, че за първа кутия Good Box е прилична. Определено по-добър старт от другите български кутии, които съм имала. Личният ми съвет към Good Box е да включат лист със всички продукти и може би цените им както правят всички останали кутии, които съм имала. По този начин няма да се чудя дали съм написала марката или част от името на продукта, тъй като немският ми е леко... несъществуващ. А и аз лично бих се радвала на повече козметични продукти, но това съм си аз...

Разбирам, че говоря повече от западна гледна точка, защото сега за мен био храните са достъпни в почти всеки един супермаркет, а и дори бих казала не особено скъпи. В България този тип пазар все още се развива, но марките надценяват сериозно продуктите си и средностатическият българин няма как да си позволи био шоколад, който струва 6 пъти повече от не био шоколада. За сравнение във Франция цените са често едни и същи, или най-мното 1,5 по-скъпи в полза на био продуктите. 

Thursday, June 11, 2015

REVIEW: Uriage Bariésun Cream SPF 50+

I was planning to do a series with sun protection reviews and maybe one general sun protection post and why it's important all year round. It's already June and for those of us living in the North hemisphere the sun is quite strong already. I'm going to start with a review of Uriage Bariésun Cream with SPF50+.  Планирах да направя цяла серия от ревюта за слънцезащитата, а може би и една обща публикация защо слънцезащитата е важна през цялата година. Вече е юни и за тези от нас, които живеят в северното полукълбо слънцето вече е доста силно. Ще започна с ревю на Uriage Bariésun Cream със SPF50+.
I use sunscreen all year and I actually got this during the winter. I'm almost out of it, so I have a pretty detailed review for you. It takes me forever to pick a sunscreen. I usually go through the 50 types available in the shop and look through their ingredients and then maybe even check for reviews on my phone.  Използвам слънцезащита цяла година и всъщност този крем си го взех зимата. Вече почти свърши, затова имам доста детайлно ревю за него. Отнема ми цяла вечност да си избера слънцезащитен крем. Обикновено минавам през всичките 50 вида в магазина и преглеждам състава, а понякога и проверявам ревюта на телефона. 
Uriage's sun protection comes in bright orange packaging. It doesn't look fancy but it has that pharmaceutical brand look. This cream provides a broad spectrum protection. I wish European brands would start listing the UVA protection with + like the Asians do. I always pick the SPF 50 type, it is beyond me why many people go for the lower ones.  Слънцезащитата на Uriage е в яркооранжеви опаковки. Не изглежда красиво, но има онази визия на фармацевтична марка. Този крем предлага широкоспектърна защита. Иска ми се европейските марки да започнат да обозначават защитата от UVA с + като азиатците. Винаги си взимам вида с фактор 50 и не разбирам защо някой би си взел по-нисък.
As I said, the ingredients are quite decent. Dicaprylyl Carbonate is an emollient, it's a soft silky substance that moisturizes the skin. Uriage Thermal Spring Water is of course a great additive. Methylene bis-benzotriazolyl tetramethylbutylphenol is a chemical UV filter, I went through a super long study by the European scientific committee that concluded that the filter is safe for use in sunscreens. Butyl Methoxydibenzoylmethane is another chemical UV filter, it protects mostly from UVA rays, it's considered safe as well. Ethylhexyl Triazone is a chemical filter absorbing UVB, it's water resistant and considered safe. Glycerin is a solvent and a great moisturizer. Nylon-12 is a synthetic ingredient used as an opacifying agent. It isn't good for the planet but it's safe in skincare. Triacontanyl PVP is a humectant, it's safe to use. Butylene Glycol is a common solvent and moisturizer. Hydrogenated Polydecene is a very good moisturizer. Decyl Glucoside is a very gentle surfactant. C20-22 Alkyl Phosphate is an emulsifier that gives a velvety matte finish, it's also suspected to be UV filter and an antioxidant. C20-22 alcohols are fatty alcohols, used as emulsifiers. Glucose in cosmetics is used as a humectant. Xanthan Gum is a polysaccharide secreted by bacteria used as a stabilizer in cosmetics. Chlorphenesin and Benzoic Acid are the preservatives, the first one is safe but the benzoic acid could cause irritation and acne. The formula also contains Tocopheryl Acetate which is a form of Vitamine E and I'm really curious what exactly it's doing in a sunscreen considering it's very photo unstable.  Както казах съставките са доста прилични. Dicaprylyl Carbonate е емолиент, мека копринена субстанция, която подхранва кожата. Uriage Thermal Spring Water разбира е страхотен бонус. Methylene bis-benzotriazolyl tetramethylbutylphenol е химичен UV филтър, прочетох  супер дълго проучване на европейската научна комисия, което заключва, че този филтър е безопасен за употреба в слънцезащита. Butyl Methoxydibenzoylmethane  е друг химичен филтър, предпазва най-вече от UVA лъчи, също безопасен. Ethylhexyl Triazone е химичен филтър абсорбиращ UVB, водоустойчив е и безопасен. Glycerin е разтворител и страхотен хидратант. Nylon-12 е синтетична съставка използвана като сгъстителен агент. Не е добра за планетата, но е безопасна в козметиката. Triacontanyl PVP e хумектант, безопасен за употреба. Butylene Glycol е често срещан разтворител и хидратант. Hydrogenated Polydecene е е много добър хидратант. Decyl Glucoside е много нежен сърфъктант. C20-22 Alkyl Phosphate е емулсифиант, който придава копринено матов завършек, подозиран и като UV филтър и антиоксидант. C20-22 alcohols са мастни алкохоли използвани като емулсифианти. Glucose в козметиката се ползва като хумектант. Xanthan Gum е полизахарид секретиран от бактерии, който се ползва като стабилизант в козметиката. Chlorphenesin и Benzoic Acid са консервантите, първият е безопасен, но бензоената киселина може да презизвика дразнения и акне. Формулата съдържа също така и Tocopheryl Acetate, който е форма на Витамин Е и съм много любопитна какво прави точно в слънцезащитен крем като се има предвид, че е много фотонестабилен. 
If you're not sensitive to benzoic acid, this sunscreen actually has a very good formula. The cream itself smells like Avon perfume. I know this is really weird association but I'm certain I owned something by Avon with this fragrance. The fragrance is quite strong but I think there is perfume free version as well. I personally enjoy it.  Ако не сте чувствителни към бензоена киселина, това всъщност е много добра формула. Кремът ми мирише на парфюм на Avon, което е много странна асоциация, но съм сигурна, че съм имала нещо на Avon с този аромат. Ароматът е доста силен, но има и вариант без парфюми. На мен лично ми харесва. 
The cream is white and very silky when applied. It's not a surprise considering the formula contains so many moisturizing ingredients. However my problem with this sunscreen as well with all other chemical sunscreens I have tried is that it makes my skin look super greasy. Right after application my skin looks gorgeous, it's super smooth and silky. But an hour later my skin looks greasy and disgusting and my makeup starts smudging. It was okay during winter because it kept my skin moist. But now when it's hot it's just really hard to use. I have to be careful which BB I choose and still I need to put some powder or use absorbing sheets couple of hours later.  Кремът е бюл и много мек веднъж нанесен. Не е изненадващо предвид формулата богата на подхранващи съставки. Но, моят проблем с този слънцезащитен крем, както и с други  с химични филтри, които съм пробвала е, че прави кожата ми много мазна. Веднага след нанасяне кожата изглежда прекрасно, много е мека и копринена. Но час по-късно изглежда мазна и отвратителна и гримът ми започва да се размазва. През зимата беше добре, защото поддържаше кожата ми похранена. Но сега когато е горещо е много труден за употреба. Трябва да внимавам коe BB избирам и пак имам нужда от пудра или абсорбиращи листчета след няколко часа. 
This sunscreen might be suitable for people with dry or very dehydrated skin but people with normal, combination and oily skin probably won't like it, especially for the warmer months.
It doesn't leave a white cast, I haven't tested it thoroughly with flashlight but as far as I can remember it was doing okay.
Този слънцезащитен крем може да е подходящ за суха или много дехидратирана кожа, но хората с нормална, комбинирана или мазна кожа сигурно няма да харесат, особено за топлите месеци.
Не оставя бял отенък, не съм го тествала подробно със светкавица, но доколкото си спомням се справяше добре.
Overall, I was happy I tested this sunscreen but it confirmed my suspicions that Western sunscreens just aren't compatible with my skin.

What I like: 

 • Affordable (around 10€) 
 • Good amount of product (50 ml) 
 • Economical
 • Convenient packaging 
 • Good ingredients 
 • Doesn't leave a white cast 
 • Broad spectrum protection
 • Water resistant 
What I don't like: 
 • Makes skin look greasy
All in all: 3/5 


As I said, I have couple of more sun protection reviews coming, including a body spray and a lip balm. Yesterday I picked up a new body spray by Biotherm and today I received my Bioré sunscreen so I will review this in the upcoming weeks as well. I hope you found this review useful!


Като цяло доволна съм, че тествах този крем, но само затвърди подозренията ми, че западните слънцезащити не са подходящи за моята кожа.

Какво ми харесва: 

 • Достъпен (около 10€) 
 • Добро количество продукт (50 мл) 
 • Икономичен
 • Удобна опаковка 
 • Добри съставки 
 • Не оставя бял отенък
 • Широкоспектърна защита
 • Водоустойчив
Какво не ми харесва: 
 • Прави кожата мазна
Обща оценка: 3/5 


Както казах, имам още няколко ревюта за слънцезащита на път, включително спрей за тяло и балсам за устни. Вчера грабнах нов спрей за тяло на Biotherm, а днес получих слънцезащитният крем на Bioré, които също ще се появат в блога в следващите седмици. Надявам се, че ревюто ви беше полезно!

Thursday, June 4, 2015

REVIEW: Mizon S-Venom Wrinkle Tox Cream

Mizon are certainly one of my favorite skincare brands. Their products are usually very affordable and the quality is absolutely amazing. Unfortunately I can't think of an European equivalent with such good prices and pretty much high end quality.  Mizon със сигурност са една от любимите ми марки за бяла козметика. Техните продукти обикновено са много достъпни, а качеството удивително. За съжаление не мога да се сетя за европейски еквивалент със толкова добри цени и като цяло висок клас качество.
This product wasn't a planned purchase. In fact I had only heard this cream being mentioned but this winter Jolse had it on a very good sale and I was in need of a moisturizer so I quickly ordered it together with the Black Snail All In One Cream that I'm going to talk to you about in the future as well.   Продуктът не беше планирана покупка. Всъщност само го бях чувала преди, но Jolse имаха много добро намаление и ми трябваше нещо подхранващо, затова бързо го поръчах заедно с Black Snail All In One Cream, за който също ще ви говоря в бъдеще. 
The packaging is gorgeous and very very high end. This cream came with an authenticity sticker but now most Mizon products don't have it so you shouldn't worry if it's absent.  Опаковката е прекрасна и много много луксозна. Кремът пристигна със стикер за автентичност, но в момента повечето продукти на Mizon го нямат, но това не трябва да ви тревожи. 
I love Mizon for thinking for their international customers and providing directions and ingredients in English. This really makes them look even more professional.
I am a huge Korean cosmetics lover and it's so obvious.
Long ingredients analysis coming!
Обичам Mizon, че са си помислили за международните си клиенти и са написали инструкциите и съставките на английски. Това ги прави да изглеждат още по-професионално.
Очевидно е, че много харесвам корейската козметика!
Следва дълъг анализ на състава!
The top ingredients are pretty standard moisturizers. Glycerin is one of the great and cheap natural moisturizers, Butylene Glycol is solvent and a moisturizer as well. Cyclopentasiloxane is a silicone, it acts as an emollient and gives the cream a nice texture. Dimethicone Crosspolymer is another synthetic polymer with the same function as emollient. Butyrospermum Parkii (shea butter) is one of my most favorite oils and moisturizers. It's super hydrating ingredient. Polydecene is a proven anti aging ingredient, it's acting as an emollient creating smooth and silky feeling but it's also hydrating when used in combination with oils. Octyldodecyl Myristate is another emollient. Caprylic/Capric Triglyceride is a natural coconut-oil derived triglyceride, it acts as a moisturizer but unlike the pure coconut oil, it doesn't have that greasy feeling. Cyclomethicone is another silicone, it's used as an emollient, moisturizer and anti-static ingredient. Cetearyl Olivate and Sorbitan Olivate are natural emulsifiers derived from olive oil, they're excellent moisturizers. Cetearyl Alcohol is a surfactant and an emulsifier that could cause acne or irritation. Glyceryl Stearate and PEG-100 Stearate are synthetic emulsifiers with same function as the olivates. Polysorbate 20 is a surfactant and emollient, there are certain contamination concerns about it, the ingredient itself is safe. Olea Europaea Fruit Oil is olive oil, it has excellent moisturizing and anti-inflammation properties. Dipeptide Diaminobutyroyl Benzylamide Diacetate is a synthetic neuro peptide which in a cream like this should block the muscle contractions that cause wrinkles. It's the first time I hear about ingredient like this and it was really interesting reading about it but it requires certain neurology knowledge to understand exactly how it works. Helianthus Annuus Seed Oil is sunflower oil, it's used as a moisturizer and antioxidant. Sodium Hyaluronate is the salt of hyaluronic acid, used as a moisturizer. Beta-Glucan is an anti-allergic ingredient, it's capable of activating the immune system. Mangifera Indica Seed Butter is mango butter, it's an emollient, moisturizer and it also provides UV protection. Acrylates have a bunch of functions and since I am not sure which ones are exactly used here, I can't say anything. C10-30 Alkyl Acrylate Crosspolymer is a thickener. Triethanolamine is pH adjuster and the only ingredient showing in red in CosDNA, I have mentioned before that a lot of my favorite products contain it and I have no problem with it. Limnanthes Alba Seed Oil is a meadowfoam oil and it's a moisturizer and emollient. Copper Tripeptide-1 is a protein implicated in wound healing. Adenosine is a a nucleoside, topically it has anti-inflammatory functions. Tocopheryl Acetate is a form of vitamin E, it's a moisturizer and antioxidant. Allantoin is a moisturizer with anti-inflammatory and anti-allergic properties. Panthenol is a moisturizer with anti-static functions, it's also helps with wound healing. Sodium Ascorbyl Phosphate is a whitening ingredient. Oligopeptide-1 has identical chemical structure to the human growth factor (EGF) responsible for skin regeneration. Disodium EDTA is the preservative, generally considered safe in low concentrations.  Главните съставки са стандартни хидратанти. Glycerin е един от страхотните и евтини натурални хидратанти. Butylene Glycol също е разтворител и хидратант. Cyclopentasiloxane е силикон, в състава е като емолиент и придава на крема приятна текстура. Dimethicone Crosspolymer е друг синтетичен полимер със същата функция на емолиент. Butyrospermum Parkii (масло от ший/карите) е едно от любимите ми масла и хидратанти. Много подхранваща съставка. Polydecene е доказана анти ейдж съставка, в състава е като емолиент и оставя меко и копринено усещане, но е също и хидратант използван в комбинация с масла. Octyldodecyl Myristate е друг хидратант. Caprylic/Capric Triglyceride е натурален извлечен от кокос триглицерид, действа като хидратант, но за разлика от чистото кокосово масло, не оставя мазно усещане. Cyclomethicone е още един силикон, използван като емолиент, хидратант и антистатична съставка. Cetearyl Olivate и Sorbitan Olivate са естествени емулгатори извлечени от зехтин, чудесни хидратанти. Cetearyl Alcohol е сърфактант и емулгатор, който би могъл да причини акне или дразнение. Glyceryl Stearate и PEG-100 Stearate са синтетични емулсифианти със същата функция като оливатите. Polysorbate 20 е сърфактант и емолиент, има известни проблеми със замърсявания, самата съставка е безопасна. Olea Europaea Fruit Oil е зехтин има чудесни хидратиращи и противовъзпалителни свойства. Dipeptide Diaminobutyroyl Benzylamide Diacetate е синтетичен невро пептид, който в такъв крем трябва да блокира контракциите на мускулите, които причиняват бръчки. За първи път чувам за такава съставка и беше много интересно да прочета за нея, но изисква известни познания по неврология, за да разберете как точно работи. Helianthus Annuus Seed Oil е слънчогледово олио и се използва като хидратант и антиоксидант. Sodium Hyaluronate е солта на хиалуроновата киселине, използва се като хидратант. Beta-Glucan е антиалергична съставка, способна да активира имунната система. Mangifera Indica Seed Butter е масло от манго, емолиент и хидратант, който предлага и слънцезащита. Acrylates имат куп функции, но тъй като не знам кои точно са използвали тук не мога да кажа нещо. C10-30 Alkyl Acrylate Crosspolymer е стъстител. Triethanolamine е регулатор на pH-то и единствената съставка в червено в CosDNA, споменавала съм преди, че много от любимите ми продукти я имат и че нямам проблем с нея. Limnanthes Alba Seed Oil е масло от ливадина, хидратант и емолиент. Copper Tripeptide-1 е протеин участващ в заздравяването на рани. Adenosine е нуклеозид, нанесен върху кожата има противовъзпалителни функции. Tocopheryl Acetate е форма на витамин E, хидратант и антиоксидант. Allantoin е хидратант с противовъзпалителни и антилергични свойства. Panthenol е хидратант с антистатични функции, който помага за заздравяването на рани. Sodium Ascorbyl Phosphate е избелваща съставка. Oligopeptide-1 има идентична химична структура като human growth factor (EGF) отговорен за възстановяването на кожата. Disodium EDTA е консервантът, считан за безопасен в ниски концентрации. 
Such a long ingredients list but I find it really good, the formula contains a bunch of good ingredients with various beneficial functions.  Толкова дълъг състав, но го намирам за доста добър. Формулата съдържа куп хубави съставки с най-различни полезни функции.
The glass jar is heavy and looks very luxurious. It comes with a protection lid. I am not sure if it came with a spatula but I'm not using it anyway.  Стъкленият буркан е тежък и изглежда много луксозен. Идва с защитно капачен. Не съм сигурна дали нямаше и шпатула, но така или иначе не я ползвам. 
This cream is super moisturizing. I am using it as a sleeping pack for 6 months already and I still have a but left, so it's very economical. A tiny amount is enough to make my whole face silky smooth.  Този крем е много подхранващ. Използвам го като sleeping pack вече 6 месеца и все още имам малко останало, така че е и много икономичен. Малко количество е достатъчно, за да направи лицето ми меко като коприна. 
The consistency is really bouncy. It feels somehow airy. It's very easy to spread. Since I use it as a sleeping pack it doesn't get absorbed right away but it stays on the surface for a while. But it doesn't leave a sticky film. On the next morning my face is always baby smooth but it has never been oily. The cream has a gentle powdery scent, but I can't feel it after application. Консистенцията е подобна на желе. Усеща се някак въздушно. Много лесно се нанася. Тъй като го използвам като sleeping pack не се абсорбира веднага и остава на повърхността за известно време. Но не оставя лепкав филм. На следващата сутрин лицето ми винаги е бебешко меко, но никога мазно. Кремът има нежна пудрена миризма, но не я усещам след нанасяне. 
I'm super in love with this cream, it's a very good moisturizer for winter. My face sometimes gets super dry when it's windy but this winter I had no problems and I'm certain it's thanks to this moisturizer.
As for the anti wrinkle effect, I can't say much because I'm still young. I have fine lines under my eyes and around my mouth that are still pretty much the same. 
Влюбена съм в този крем, отличен хидратант за зимата! Лицето ми понякога става много сухо когато е ветровито, но тази зима нямах никакви проблеми и съм сигурна, че е благодарение на този крем.
Колкото до анти ейдж ефекта, не мога да кажа много, защото съм още млада. Имам фини линии под очите и около устата, които са си все същите. 
Overall, I would recommend this to anyone looking for a good affordable moisturizer with excellent ingredients.

What I like: 

 • Affordable (around $19) 
 • Good amount of product (50 ml) 
 • Great ingredients 
 • Super moisturizing 
 • Doesn't make skin oily
 • Makes skin super soft 
 • Smoothness lasts on the next day
 • Gentle fragrance 
 • Economical 

What I don't like: 
All in all: 5/5


I don't think I give easily 5/5 to a skincare product but I consider this cream a holy grail, I will most likely finish my jar by the end of this month and I will repurchase it when it gets colder. The cream is my savior when my skin gets dry and painful, it literally does wonders overnight. 
Като цяло, бих го препоръчала на всички, които търсят добър достъпен хидратант с отлични съставки.

Какво ми харесва: 

 • Достъпен (около $19) 
 • Добро количество продукт (50 мл) 
 • Страхотни съставки
 • Супер подпранващ
 • Не омазнява кожата
 • Прави кожата много мека
 • Мекотата остава и на следващия ден
 • Нежен аромат
 • Икономичен

Какво не ми харесва: 
All in all: 5/5


Не мисля, че давам лесно 5/5 на бяла козметика, но този крем ми е тотален любимец, най-вероятно ще свърша бурканчето този месец и ще си го поръчам отново когато се застуди. Този крем ме спасява когато кожата ми се изсуши и стане болезнена, направо прави чудеса за една нощ.

Saturday, May 30, 2015

REVIEW: Yves Rocher Velvety Shower Gel Macadamia Nuts from Guatemala

I got this shower gel around Christmas. Or it was later... I don't even remember. I remember I smelled it in the store and I had to get it even if I didn't need a new shower gel.  Взех си този душ гел по Коледа... Или беше по-късно. Дори не си спомням. Спомням си, че го подуших в магазина и трябваше да го взема въпреки, че нямах нужда от нов душ гел.
Yves Rocher's Jardins Du Monde is their standard shower gel series. They have many different kinds and sometimes have limited editions. This one is thankfully part of the permanent collection.  Jardins Du Monde на Yves Rocher е тяхната стандартна серия душ гелове. Имат много различни видове и понякога пускат лимитирани издания. Този за щастие си е част от постоянната колекция.
The packaging is nothing spectacular but since it's so flat, it's easy for storage in the bathroom and it doesn't take much space. It contains 200 ml of product which is a bit less than average. The shower gels cost 3€ but they're almost always on sale and as part of the membership program I always have them for around 1,5€.  Опаковката не е нищо специално, но тъй като е толкова плоска е много лесна за съхранение в банята и не взима много място. Съдържа 200 мл продукт, което е малко по-малко от стандартното. Този душ гел струва 3€, но почти винаги са намалени, а като част от членската програма за мен са винаги около 1,5€. 
I've heard a lot of good stuff about Yves Rocher's shower gels. Ingredients wise they're nothing amazing but they have several scents that are very tempting. I think when I use up some of my enormous collection of shower gels I will get the Grapefruit, Pomegranate, Tiare flower or the Almond.  Чувала съм много хубави неща за душ геловете на Yves Rocher. Като състав не са нещо впечатляващо, но имат няколко много изкушаващи аромата. След като използвам част от огромната ми колекция душ гелове ще се насоча към тези с аромат Грейпфрут, Нар, Цвят от тиаре или Бадем. 
The ingredients are very typical for a shower gel, there's the Sodium Laureth Sulfate and Amonium Lauryl Sulfate base as strong detergents. Cocamidopropyl Betaine is a milder detergent. Propylene Glycol is a solvent and moisturizer, Glycerin is a moisturizer, Aloe Barbadensis Leaf Juice is also a moisturizer that has really great anti-irritation properties but it is in super low concentration here. PEG-7 Glyceryl Cocoate is a surfactant and a foaming agent which scores red on CosDNA. I saw other sites listing is low hazard, the main concerns are related to contamination and impurities. Perfume is next, that's why I won't bother mentioning the rest of the ingredients. There's some sesame and macadamia oil in the formula but their concentration must be absolutely minimal.  Съставките са много типични за душ гел. Има Sodium Laureth Sulfate и Amonium Lauryl Sulfate бада като силни детергенти. Cocamidopropyl Betaine е по-нежен детергент. Propylene Glycol е солвент и хидратант. Glycerin е хидратант, Aloe Barbadensis Leaf Juice също е хидратант и има страхотни противовъзпалителни свойство, но тук е много ниска концентрация. PEG-7 Glyceryl Cocoate сърфактант и образуващ пяна агент, който се показва в червено в CosDNA. Видях, че в други сайтове го показват като нискорисков, като основните проблеми са свързани със замърсяване и нечистоти. Парфюмът е следващ, затова няма да си правя труда да пиша за останалите съставки. Има масла от сусам и макадамия във формулата, но концентрацията им трябва да е абсолютно минимална. 
Let's start with why this shower gel is my absolute favorite! It smells deliciously like nuts. The scent is very delicate and relaxing. I've been trying to make myself use other shower gels as well but the truth is this my preferred one at the moment. I can feel the scent 1-2 hours after shower. Yves Rocher should make me happy and make a body lotion as well.  Да започнем защо този душ гел ми е абсолютен любимец! Ухае невероятно вкусно на ядки. Миризмата е много нежна и отпускаща. Опитвам се да се накарам да използвам и други душ гелове, но истината е, че този е предпочитаният ми в момента. Усещам миризмата до 1-2 часа след къпане. Yves Rocher трябва да ме зарадват и да ми направят и лосион за тяло. 
As stated in the title, the consistency is very creamy and it foams a lot making a super soft thick foam. This makes the product quite economical and only a tiny amount is enough to wash your whole body. I always put more of course because I love smelling like it afterwards.  Както е написано и в заглавието, консистенцията е много кремоообразна и прави много мека гъста пяна. Това прави продукта доста икономичен и само малко количество е достатъчно за цялото тяло. Аз, естествено, винаги слагам повече, защото обичам да мириша на него после. 

Overall, I am pretty fond of this product, even if it's nothing special ingredients wise. But then again none of my shower gels is. The strong detergents don't cause me any issues, I don't feel my skin dried out afterwards but I learned to always put a lotion after shower. I am so in love with the nuts scent, it will be a certain repurchase.


What I like: 

 • Easy to store packaging
 • Super affordable (3€)
 • Decent amount of product (200 ml) 
 • Very economical
 • Creates a rich foam 
 • Addicting nuts scent
 • Doesn't dry out my skin

What I don't like: 
 • Not the best ingredients 
All in all: 4,5/5


That was it from me today, if you love such soft gentle nuts fragrances like me, you should definitely check out this shower gel.  
Като цяло, много харесвам този продукт, въпреки че съставките не са нещо специално. Но пък нито душ геловете ми не е. Силните детергенти не ми предизвикват проблеми, кожата ми не е изсушена след употреба, но се научих винаги да си слагам лосион след душ. Толкова съм влюбена в миризмата на ядки и със сигурност ще си го взема отново.

Какво ми харесва:

 • Лесна за съхраняване опаковка
 • Много достъпен (3€)
 • Прилично количество продукт (200 мл) 
 • Много икономичен
 • Прави гъста пяна
 • Пристрастяваща миризма на ядки
 • Не изсушава кожата

Какво не ми харесва: 
 • Не най-доброто откъм състав
Обща оценка: 4,5/5


Това беше от мен за днес, ако обичате такива меки нежни миризми на ядки като мен, със сигурност трябва да видите този душ гел.

Friday, May 29, 2015

Birchbox France May 2015

I had delivery issues with Birchbox this month and the box only came this week. But I am willing to forgive them because it's the first time this happens.  Имах проблеми с доставката на Birchbox този месец и кутията пристигна чак тази седмица. Но съм склонна да им простя, защото за първи път им се случва. 
The theme this month is "French riviera". The design of the box is excellent and I immediately started storing samples inside of it. The card with products is also beautiful.  Темата този месец е "Френска ривиера". Дизайнът на кутията е прекрасен и веднага започнах да си събирам мостри в нея. Картичката с продуктите също е много красива.
What do I relate French riviera with? Blue, definitely blue. I was in Antibes last month and it struck me how blue was everything. It's even slightly disappointing there's nothing blue in this box.  С какво свързвам френската ривиера? Синьо, определено синьо. Бях в Антиб миналият месец и ми направи впечатление как всичко е синьо. Дори е малко разочароващо, че в тази кутия няма нищо синьо. 

The box was very light this month but I considering the types of products I don't think it's insufficient.  Кутията този месец беше много леко, но като се има предвид вида на продуктите, не мисля, че е недостатъчно.

Eyeko
Fat Eye Stick Satin 
Full size: 4 g / 16€

I don't really see how this product matches the theme. The color is not very summery and it definitely doesn't make me relate to the sea... or the French riviera. That on a side, it's a pretty shade and something I would wear. But the quality is quite poor, I tried it and it was very smudged after 10 hours on my eyes. Also, no way I am paying 16€ for an eyeshadow stick made in China. 
Eyeko
Fat Eye Stick Satin
Пълен размер: 4 гр / 16€

Не виждам как този продукт се връзва с темата. Цветът не е особено летен и определено не го свързвам с морето... или френската ривиера. Това на страна, цветът е хубав и определено бих го носила. Но качеството е доста ниско, изпробвах го и след 10 часа доста се беше размазал около очите. И не, няма как да платя 16€ за сенки-молив правени в Китай. 

Absolution 
Le Soin Repulpant Masque Bioconcentré
Full size: 50 ml / 34€ (sample size - 15 ml) 

I am really happy Birchbox is sending more bio and organic products. This mask is really pleasant, it slightly brightened my face and it was very smooth and nice to touch afterwards. But it has so strong herbal scent. I like natural scents but this one is too overwhelming. 
Absolution
Le Soin Repulpant Masque Bioconcentré
Пълен размер: 50 мл / 34€ (мострен размер - 15 мл) 

Много се радвам, че Birchbox изпращат повече био и органични продукти. Тази маска е много приятна, леко избистри лицето ми и го направи много меко и приятно за пипане след употреба. Но има много силна билкова миризма. Харесвам натуралните миризми, но тази е просто твърде силна.
Akane
Purifying Makeup Removal Oil
Full size: 50 ml / 9,90€ (sample size - 12 ml)

Another bio product and a cleansing oil, yaaay! I always wanted to try cleansing oils but the most popular ones are always based on coconut oil or almond oil to which I am very sensitives 'cause they give me horrendous clogged pores. This one smells fantastically like apples. Also the ingredients are excellent as it is based on triglycerides and sunflower oil so I can use it. But I just don't think it works very well as a makeup remover. I will test thoroughly and let you know how it performed. But it's quite pricey and not sure if it could be a good replacement for my good old organic olive oil I use as a makeup remover. 
Akane
Purifying Makeup Removal Oil
Пълен размер: 50 мл / 9,90€ (мострен размер - 12 мл)

Още един био продукт, и почистващо олио, урааа! Винаги съм искала да пробвам почистващо олио, но популярните все са басирани на кокосово масло или бадемово масло, към които съм чувствителна, защото ми докарват отвратителни запушени пори. Това олио мирише фантастично на ябълки. А и съставките са чудесни, тъй като е базирано на триглицериди и слънчогледово масло, затова мога да го ползвам. Но не мисля, че се справя добре като дегримьор. Ще го тествам сериозно и ще ви кажа как се е справило. Но е доста скъпо и не съм сигурна, че може да замени добрият ми стар органичен зехтин, който ползвам като дегримьор.

CHI
Argan Oil
Full size: 89 ml / 32,5€ (sample size - 15 ml)

If there's one thing I really wish brand would stop using is "that and that fancy oil" on the packaging when there's more preservatives than the fancy oil in the product. I tested it and it's very silicone-y. The price is ridiculous for such product and it doesn't do any better than my Garnier Miraculous Oil that's 3 times cheaper. I've had samples of CHI products before and I am very unimpressed. I don't understand the hype for this overpriced brand. 
CHI
Argan Oil
Пълен размер: 89 мл / 32,5€ (мострен размер - 15 мл)

Ако има нещо, което искам марките да спрат да правят това е "това и това скъпо масло" върху етикета когато има повече консерванти отколкото въпросното масло в продукта. Тествах го и е много силиконово. Цената е безумна за такъв продукт и не се справя по-добре от Miraculous Oil на Garnier, което е 3 пъти по-евтино. Имала съм мостри на CHI и преди, и не съм впечатлена изобщо. Не разбирам увлечението по тази надценена марка.
Cynthia Rowley Beauty
Creamy Lip Stain #Poppy
Full size: 5,25 g / 18€ (sample size - 2,25 g)

I expected this product to be the star of the box but not really, The consistency and finish are very pleasant but the shade is quite ordinary and I already have couple of similar ones. I expected a brighter red and the golden shimmer is actually not visible at all when applied. It is a so-so product and I would never pay 18€ for it. 
Cynthia Rowley Beauty
Creamy Lip Stain #Poppy
Пълен размер: 5,25 гр / 18€ (мострен размер - 2,25 гр)

Очаквах този продукт да е звездата на кутията, но всъщност не. Консистенцията и завършекът са много приятни, но цветът е много обикновен и вече имам няколко подобни. Очаквах по-ярко червено, а златните блескулки всъщност не са виждат когато е нанесен. Не е нещо впечатляващо и не бих платила 18€ за него. 
Overall not the best box I've had but because of the pretty design I am willing to give it a higher score. I'm still glad Birchbox continue to introduce me to new brands I haven't heard of.  Като цяло това не е най-добрата кутия, която съм имала, но заради красивият дизайн съм склонна да ѝ дам по-висока оценка. Все пак се радвам, че Birchbox продължават да ме запознават с непознати марки.

Monday, May 25, 2015

HAUL: Late Spring Purchases

New haul post! But considering my last empties post I think  I totally deserved it. And there's new empties post on its way that should be posted before end of June when I have to move out... (To the next building and then move back here end of August 'cause French can into logic.) Нова публикация с покупки! Но имайки предвид предишната ми публикация с празни опаковки, мисля че са съвсем заслужени. А и следващата празни шишета са на път и трябва да се появят преди края на юни когато трябва да се преместя... (В съседната сграда и после обратно тук в края на август, защото френската логика е непобедима.)
First thing I picked up in the beginning of May was this cold diffuser. I've seen those and I thought they looked pretty cool but never considered buying one. But Auchan had all diffusers by this brand on 50% off sale and I just had to pick up one. I wasn't so sure but I finally picked Devineau Coco Régal. I literally loved every single one of them and when this one is over I will pick another one. I'm  not a fan of all these artificial fresheners but this one has a very light and subtle coconut scent. It can definitely feel everywhere in my tiny apartment without it being overwhelming.  Първото нещо, което си взех в началото на май беше този студен дифузер. Виждала съм ги преди и винаги съм си мислела, че изглеждат готини, но не съм планирала да си купувам такъв. Но в Auchan всички дифузери на тази марка бяха намалени с 50% и просто трябваше да взема някой. Везната някак си се наклони към Devineau Coco Régal. Буквално се влюбих във всеки един от тях и когато този свърши ще си взема някой от другите. Не съм фен на изкуствените ароматизатори, но този има много лек мек аромат на кокос. И определено го усещам навсякъде в малкия ми апартамент, без да е прекалено. 
I picked up this Tropical Mango Candle by Auchan that I haven't burned yet but I had the same scent in a glass before and I loved it. These types of candles are bigger and cheaper than the glass ones and I already have more than 15 glasses at home that I am using for various stuff... including for burning new candles.  Взех тази свещта Tropical Mango на Auchan и още дори не съм я запалила, но имах същата в стъклена чаша преди и ми хареса. Този вид свещи са по-големи и по-евтини от тези в чаши, а и вече имам повече от 15 чаши вкъши, които ползвам за най-различни неща, включително и да паля нови свещи в тях. 
I think I read good things about Essence's eye pencils so I picked this Essence Longlasting Eye Pencil #17 Tu-Tu-Touqouise because I thought the shade will be perfect for summer. I wore it several times and I agree for such cheap pencil, the quality is pretty good. It doesn't smudge easily and it's very pigmented. The second product is Sulwhasoo Essential Firming Cream. I only paid around $12 for the full size in these adorable sample jars. I think the Essential Firming collection is exactly for my skin type - young, normal to slightly dry looking for a good hydration. I started using it right away and I am pretty much in love as anything Sulwhasoo. There's my favorite ginger scent and the cream is very rich and hydrating but my skin definitely doesn't look oily on the next day.  Мисля, че четох хубави неща за моливите за очи на Essence и взех този Essence Longlasting Eye Pencil #17 Tu-Tu-Touqouise, защото си мислех, че цветът ще е идеален за лятото. Носих го няколко тъпи и съм съгласна, че за толкова евтин молив качеството е доста добро. Не се размазва лесно и е много пигментиран. Вторият продукт е Sulwhasoo Essential Firming Cream. Платих само около $12 за пълния размер в тези сладки мострени бурканчета. Мисля, че серията Essential Firming е за точно моят тип кожа - млада, нормална до леко суха, нуждаеща се от добра хидратация. Започнах да го използвам веднага и съм съвсем влюбена като във всичко на Sulwhasoo. Ароматът е на моят любим джинджифил, а кремът е много богат и подхранващ, но кожата ми изобщо не изглежда мазна на следващия ден.
Of course I had to repurchase Sulwhasoo Overnight Vitalizing Mask because I simply can't explain how much I love it! I absolutely recommend everyone to give it a go because there are very affordable as samples on eBay. They also sent me a sample of Sulwhasoo Luminature Essential Finisher which seems to be a huge hit in Korea so I am excited to try it.  Естествено, трябваше да си поръчам отново и Sulwhasoo Overnight Vitalizing Mask, защото просто не мога да обясня колко много я харесвам. Горещо я препоръчвам на всички, защото има много евтини мостри в eBay. Изпратиха ми и мостра на Sulwhasoo Luminature Essential Finisher, който изглежда е голям хит в Корея и нямам търпение да го пробвам.
Yves Rocher sent me a coupon card for my birthday and well I didn't resist. My mom also has her birthday this week so I picked up this kit for both of us. It includes Yves Rocher Cerisier En Fleurs EDTCherry Blossom Shower Gel and a makeup bag I immediately put inside my handbag because it's gorgeous and super practical. I've been stalking this perfume and it was never on sale but I finally have it.  Yves Rocher ми изпратиха карта-купон за рожденния ден и не устоях. Майка ми също има рожден ден тази седмица, затова взех този комплект и за двете. Включва Yves Rocher Cerisier En Fleurs EDTCherry Blossom Shower Gel и несесер за грим, който веднага сложих в дамската си чанта, защото е прекрасен и много практичен. Наблюдавах този парфюм и все не беше намален, но най-накрая го имам. 
Yves Rocher Comme Une Evidence EDP was a free gift with the purchase and I sent it to my mom since she likes it so much, the Jardin Du Monde Energizing Shower Gel Grenade From Spain is also for her. I picked up Yves Rocher Gloss #Rose Leger for myself and I am so in love with lip gloss. The formula is really velvety and comfortable to wear and tastes so naturally like a dessert. Yves Rocher keeps sending me their tiny polishes, this one is Nail Polish #Bleu Roi. I am not a fan because they take forever to dry. I also got some samples of their creams and perfumes I will gladly try.  Yves Rocher Comme Une Evidence EDP беше безплатен подарък с покупката и го пратих на майка ми, тъй като тя много го харесва, Jardin Du Monde Energizing Shower Gel Grenade From Spain също е за нея. За себе си взех Yves Rocher Gloss #Rose Leger и съм влюбена в този глос. Формулата е кашмирена и много приятна за носене, а има толкова естествен вкус на десерт. Yves Rocher продължават да ми изпращат от мини лаковете, този е Nail Polish #Bleu Roi. Не съм им фен, защото им отнема цяла вечност да изсъхнат. Получих и няколко мостри на кремовете и парфюмите им и ще ги пробвам с удоволствие.
Surprisingly the prettiest and most exciting purchase is this gift Yves Rocher sent me. The tree stones are pink quartz, green aventurine and orange aventurine. The orange stone I sent to my mom because it's not exactly my style but the other two are gorgeous and I'm wearing the pink one since I got them.  Изнендващо, най-красивият и вълнуващ е подаръкът, който Yves Rocher ми изпратиха. Трите камъка са розов кварц, зелен авантюрин и оранжев авантюрин. Оранжевият камък изпратих на мама, защото не е точно в мой стил, но другите два са прекрасни, розовият нося всеки ден откакто го получих. 
Some time ago with my friend we went to KIKO because I needed new nude nail polish... Unfortunately the white one KIKO Nail Polish #203 French White For Tips is super sheer and even with 4 coats it isn't opaque enough. But #389 Mint Milk is absolutely stunning and even if I am not wearing nail polish often, I feel so compelled to put this on every time I see it.  Преди известно време с приятелката ми отидохме до KIKO, защото ми трябваше нов нюд лак... За съжаление белият KIKO Nail Polish #203 French White For Tips е много прозрачен и дори на 4 слоя не е достатъчно плътен. Но #389 Mint Milk направо зашеметяващ и въпреки че не нося лак често, много ми се иска да го сложа всеки път щом го видя.
I am preparing a huge BB and CC creams swatches post for you but it made me realize I don't have any products that are fair enough for me right now so we went to KIKO again and see if I can find something. As a consistency and effect this Liquid Skin Foundation Cool Rose 20 is gorgeous but unfortunately the undertone is too pink for me and I am still looking for a way to correct it. I just ordered the Etude House Baby Choux Base #1 Mint Choux and I will try to mix some with the foundation.  Приготвям ви публикация с много суочове на BB и CC кремове, но това ме накара да осъзная, че в момента нямам продукти, които да са достатъчно светли за мен и затова отидохме отново до KIKO да видим дали ще си намеря нещо. Като консистенция и ефект Liquid Skin Foundation Cool Rose 20 е прекрасен, но за съжаление подтонът е твърде розов за мен и още се чудя как да го коригирам. Току що поръчах Etude House Baby Choux Base #1 Mint Choux и ще пробвам да я смеся с фон дьо тена. 
Remember my previous haul post when I mentioned how I love the Dutch chain called Hema in Bordeaux? Well it seems someone heard me because Hema just got opened in Toulouse. Of course I went there several times since it opened and I picked decent amount of stuff. This Scented Candle #78 Flora was the only one left the first time I went there and of course I had to get it. I also picked this kit with the three Hand Creams #78 Flora, #42 Cedar and #86 Linen. I love the packaging of these hand creams, as well as the candles. The hand creams smell exactly like the candles and I am really having a hard time picking a favorite because they are all so nice.  Помните ли предишната ми публикация където споменах колко много харесах холандската верига Hema в Бордо? Изглежда някой ме е чул, защото тъкмо отвориха Hema в Тулуза. Разбира се откакто отвори бях там вече няколко пъти и се сдобих с приличен брой покупки. Тази свещ Scented Candle #78 Flora беше единствената останала първия път когато отидох и естествено трябваше да я взема. Взех и този комплект с трите крема за ръце #78 Flora#42 Cedar и #86 Linen. Обожавам опаковката на кремовете за ръце, както и на свещите. Кремовете имат същия аромат като свещите и ми е много трудно да си избера любимец, защото всичките са много хубави. 
Hema offer also super interesting teas... and super affordable chocolates and sweets. The two teas I picked are Forest Fruit Tea and Moroccan Mint Tea. The Morrocan Mint Tea is a spearmint actually and I am absolutely in love with, I will definitely repurchase. The pyramid sachets are made of such luxurious fabric and it just feels awesome drinking this tea. I really love spearmint tea but it's quite hard to find one.  Hema предлагат и много интересни чайове... както и страшно достъпни шоколади и сладки изкушения. Избрах си Forest Fruit Tea и Moroccan Mint Tea. Чаят с мароканска мента, всъщност е джоджен (гьозум) и го обожавам, определено ще си го купя отново. Сашетата с пирамидките са направени от много луксозна материя и просто е прекрасон да го пиеш. Много харесвам чая от гьозум, но доста трудно се намира. 
Next time I came back they had all three candles from this collection and I was really wondering if I should get Linen too but I decided not to overdo it and I picked up only #42 Cedar which I am burning right now and it's just so amazing! I also got some Thyme Seeds that I am planning to plant and grow at home.
We don't have the bigger glass candles in stock here yet but I found out you can order them and get them delivered in the shop in Toulouse for free in Hema's site and that's what I did so now I am waiting for the Orange, Musk and Rose candle... Hema have pretty amazing huge candles and they're very affordable. (And I am also so excited about having them a store here in Toulouse!) 
Следващият пък когато се върнах имаха всичките три свещи от колекцията и много се чудех дали да си взема и Linen, но реших да не прекалявам и взех само #42 Cedar, която гори в момента и е просто прекрасна! Взех и семена мащерка, тъй като смятам да си ги отгледам вкъщи.

Все още нямаме в наличност свещите в големите стъклени чаши, но може да се поръчат в сайта и да се доставят в магазина в Тулуза безплатно затова така и направих. В момента чакам свещта с портокал, мускус и роза... Hema имат страхотни свещи и са съвсем достъпни. (И много се радвам, че вече си имаме и магазин в Тулуза!)
We were doing some serious shopping with my best friend that day and I passed through the subway station where they were giving samples 3 times. xD So this is how I ended up with L'Oréal Sublimist Anti-Fatigue Day Care. It's some new L'Oréal cream, they're heavily promoting. The ingredients look good so I will gladly test it.  Този ден бяхме се заели много сериозно със шопинг с най-добрата ми приятелка и минах 3 пъти покрай метро станцията където раздаваха тези мостри. Така се оказах с L'Oréal Sublimist Anti-Fatigue Day Care. Някакъв нов крем на L'Oréal, който те стабилно промотират. Съставките изглеждат добре и ще го пробвам с удоволствие. 

My best friend took me to that amazing shop called Nature & Découvertes where they sell all kinds of amazing bio and organic stuff, but also interesting home decorations and books. I fell in love with the packaging of that tea and when I got paid later, I went and picked up immediately Terre D'Oc Genmaïcha Thé Vert Du Japon. Not every day I am spending 10€ on a jar of tea, but this jar of tea was totally worth it. The tea itself is very unusual but super lovely. It's from 100% bio farming, produced in Japan and packed in France. Най-добрата ми приятелка ме заведе в този невероятен магазин наречен Nature & Découvertes където продават най-различни био и органични неща, но и интересни декорации за дома, както и книги. Влюбих се в опаковката на този чай, и по-късно след като ми платиха отидох и веднага си взех Terre D'Oc Genmaïcha Thé Vert Du Japon. Не всеки ден давам 10€ за буркан чай, но този буркан чай си струваше! Самият чай е много необикновен, но доста приятен. От 100% био производство е, произведен в Япония и опакован във Франция. 
I had some free points in Birchbox and I was wondering what to spend them on and I decided these body butters are exactly what I want. I had already tried the Naturally Nourishing Milk & Honey Body Lotion by Burt's Bees. It smells amazing and is very hydrating so I got it on full size. I also got Honey & Shea Body Butter that I am loving super much as well. Burt's Bees is definitely becoming a brand I am support. Although their products are quite pricey, the quality is super good.   Имах безплатни точки в Birchbox и се чудех как да ги похарча и реших, че тези масла за тяло са това, което искам. Вече бях пробвала Naturally Nourishing Milk & Honey Body Lotion by Burt's Bees. Мирише чудесно и е много хидратиращ, затова си го взех и в пълен размер. Взех и Honey & Shea Body Butter, който също много ми харесва. Burt's Bees определено стават марка, която подкрепям. Въпреки че продуктите им са доста скъпи, качеството им е много добро. 
Birchbox sent me this Befine Warming Clay Mask that I already had in one of the boxes. I haven't tried it yet. I picked up a sample of the Egyptian Magic All Purpose Skin Cream for which I read many positive reviews. Also I adore Ancient Egypt and that was already enough of a reason to be curious. The ingredients seem excellent and I can't wait to try it. The other sample I got is of an an unknown brand and product - Embryolisse Hydra Masque.


There are still some orders I am waiting for but they will appear in the next haul post. I hope you enjoyed this post and I've there's a product you want a more thorough review for, please let me know! 
Birchbox ми изпратиха вече Befine Warming Clay Mask в една от кутиите. Не съм я пробвала все още. Избрах си и мостра на Egyptian Magic All Purpose Skin Cream, за който прочетох много позитивни ревюта. А и обожовам Древен Египет и това е достатъчна причина да съм любопитна. Съставките изглеждат идеално и нямам търпение да го пробвам. Другата мостра е на неизвестни за мен марка и продукт - Embryolisse Hydra Masque.

Има още няколко поръчки, които чакам, но те ще се появят в следващата публикация с покупки. Надявам се, че тази публикация ви допадна, а ако има продукт, за който искате да видите подобно ревю ми пишете!