Wednesday, October 22, 2014

REVIEW: Polytouch Lulu Grey

This review was kindly sponsored by Klenspop. Klenspop offer a lot of Korean circle lenses brands I haven't seen elsewhere and their prices are super affordable so I definitely recommend them if you're looking for a new pair of lenses. They also offer affordable international delivery. 

http://klenspop.com/Some time ago Klenspop let choose a pair of lenses for review. I quickly decided I want this gorgeous pair of grey lenses with a bit more complex design than my usual lenses. Kpoplens are always the kindest ever and they sent me the most adorable lens case with a giraffe! It's a really cute one, I adore it! And they even gave me eye drops! I'm currently using the eye drops and they're quite good. Their soothing my tired eyes before I go to bed. 


The lens case is the best one I had so far! It has a mirror of a really good size and tweezers. It's a really practical one. 


The lenses I got are Polytouch in Lulu Gray. I never heard of that brand before but I saw the super pretty design and I fell in love! 


The lenses come in the standard glass bottles for which I am always warning you because I cut myself quite badly while opening them once. The design of these is really pretty, I must admit. 


As always I got mine with prescription because it's seems pointless wearing lenses and having to wear glasses on top. But if you need a vision correction you can always get them without prescription. Here is the basic information for Lulu Gray by the manufacturer:

Power range: 0.00 ~ -6,00
Diameter: 14.2mm
Graphic Diameter: 13.8mm
Water Content: 38%
Base Curve: 8.6mm
Type: 1 year disposal 

The one year disposal is valid only if you don't wear those lenses every day or you wear them for just couple of hours. If you wear them on a daily basis for 12 hours you must change them every 3 months or as soon as they get uncomfortable. 


And you can see how gorgeous and unique the design of these lenses is! I was worried they might be way too obvious but in fact they're not looking weird no matter how I decided to do my makeup. The brown ring in the outer corner makes them look a lot more natural than if it would be black. They don't blend perfectly with my eyes but they still look quite well and there are no harsh lines between my eye and the lens from a certain distance. 

Excuse my poor eyeliner on all those photos. I was testing a new one back then and the pics are made after 6+ of wear

I really don't know how the graphic diameter can be only 13.8, really! Those lenses make my eyes so big! They are my "fresh face" lenses because no matter how tired I am they always make me look more awake because of the enlargement. I am really happy about it! They're big but not huge! And they look good even if I don't wear any makeup.
I can easily say this is the most comfortable model I own so far! I am a bit surprised because bigger lenses tend to be less comfortable but these lenses are just as comfortable as my super thin colorless prescription lenses. I've been wearing them for two months and even after a long day at uni I don't want to take out my eyes. I do feel tired but I would even if I wore glasses. The prescription is accurate and I can see quite well even from the middle rows in the amphitheaters. I don't experience any blurriness with those lenses. 
I like those lenses so much I am thinking of re-ordering them when they expire. I think they should be permanent in my lens collection! 

What I like: 
* Gorgeous design 
* Go well with my brown eyes  
* Super low price (around $13/10€) 
* Very comfortable (I can wear them for 12 hours without a problem) 
* Very pleasant enlargement 
* Available with prescription 
* No blurriness 
* No dryness 

What I don't like: 
Nothing 

All in all: 5/5Do you guys miss me? I am still not certain if I will be able to update you during the week. There are so many posts I want to finish but in the end of the day I am always too tired to do it. Това ревю беше спонсорирано от Klenspop. Kkenspop предлагат много корейски цветни лещи от марки, които не съм виждала никъде другаде, а цените им са много достъпни, затова определено ви ги препоръчвам, ако си търсите нов чифт лещи. Предлагат също и достъпна международна доставка. 

http://klenspop.com/Преди известно време Klenspop ми дадоха да избера чифт лещи за ревю. Бързо реших, че искам този прекрасен чифт сиви лещи с малко по-сложен дизайн от обикновените ми лещи. Kpoplens са възможно най-милите и са ми изпратили най-сладката кутийка за лещи с жирав! Много е сладка, обожавам я! И дори ми дадоха капки за очи! В момента използвам капките за очи и са доста добри. Успокояват уморените ми очи преди да си легна. 


Кутийката за лещи е най-прекрасната, която съм имала досега! Има си огледалце в много добър размер и пинсета. Много е практичва. 


Лещите, които получих са Polytouch в Lulu Gray. Не бях чувала марката преди, но видях супер хубавия дизайн и се влюбих!


Лещите пристигат в стандратните стъклени шишенца, за които винаги ви предупреждавам, защото веднъж се порязах доста сериозно докато ги отварях. Дизайнът на тези е много красив, трябва да им го призная. 


Взех моите с диоптър, защото ми изглежда безсмислено да нося лещи и да трябва да нося очила върху тях. Но, ако не ви трябва корекция на зрението винаги можете да си ги вземете без диоптър. 
Ето основната информация за Lulu Gray от производителя:

Диоптър: 0.00 ~ -6,00
Диаметър14.2мм
Графичен диаметър: 13.8мм
Водно съдържание: 38%
Кривина: 8.6мм
Вид: 1-годишни

Срокът на годност от една година е валиден само, ако не ползвате лещите всеки ден или ги носите само за няколко часа. Ако ги носите ежедневно по 12 часа трябва да се сменят на всеки 3 месеца или веднага щом започнат да стават неудобни. 


Виждате колко красив и уникален е дизайнът на тези лещи! Притеснявах се, че може да са твърде очевидни, но всъщност не изглеждат странно с никакъв грим. Кафявият пръст във външния край ги прави да изглеждат доста по-естествено отколкото, ако беше черен. Не се сливат перфектно с очите ми, но все пак изглеждат доста добре и няма рязки линии между окото ми и лещата от определено разстояние. 

Извинете ужасната очна линия на всички снимки. Тествах нова тогава и снимките са правени след 6+ носене

Не знам как е възможно графичният диаметър да е само 13,8, наистина! Тези лещи правят очите ми толкова големи! Това са лещите ми за "свежо лице" защото независимо колко съм уморена винаги ме правят да изглеждам по-будна, заради уголемяването. Много съм доволна! Големи са, но не гигантски! И изглеждат добре дори и да не нося никакъв грим. 
Лесно мога да кажа, че това е най-удобният модел, който имам досега. Малко съм учудена, защоно по-големите лещи са по-неудобни по принцип, но тези са точно толкова удобни колкото и супер тънките ми безцветни диоптрични лещи. Нося жи от тва месеца и дори след дълъг ден в университета не искам да си извадя очите. Пак съм уморена, но бих била дори и да носех очила. Диоптърът е точен и виждам доста добре дори от средните редици в амфитеатрите. Не изпитвом никакво замъгляване с тези лещи. 
Толкова много харесвам тези лещи, че мисля да ги поръчам отново след като им изтече срока на годност. Трябва да бъдат постоянни в колекцията ми от лещи!

Какво ми харесва: 
* Прекрасен дизайн
* Отиват си с кафяви очи 
* Много ниска цена (около 13 долара/20 лева) 
* Много удобни (Мога да ги нося по 12 часа без проблем) 
* Много приятно уголемяване
* Предлагат се с диоптър
* Без размазване
* Без сухота 

Какво не ми харесва: 
Нищо 

Обща оценка: 5/5Липсвам ли ви? Все още не съм сигурна дали ще мога да пиша през седмицата. Имам толкова много публикации, които искам да завърша, но накрая на деня все съм твърде уморена за това. 

Thursday, October 16, 2014

REVIEW: Gliss Ultimate Oil Elexir Serum

I feel so guilty for not blogging as often as I'd like to. Today I'm writing a quick post for a hair oil, I've been using probably for a year and a half. Gliss is one of my favorite brands when it comes to hair care. When I bought this product it was still brand new and I was curious if it will work out. The packaging is a pretty slim bottle which contains 100 ml of product. I've been using it quite often but I still have a third of it left so it's super economical. 


The serum itself contains tiny gold particles which sit as a precipitate on the bottom so you have to shake it before use. The gold particles are really pretty but they aren't visible in the hair once you use the spray. From what I can see, they're actually mica and silica, so not harmful for the hair. The spray has a very light and subtle smell which is hard to describe. At first it smells like alcohol but this feeling quickly fades. 


This is the typical silicone spray but I actually liked it more than other sprays I've used. First of all, it doesn't make hair oily, even if you use more than you should. Second, you can use it on dry hair and it doesn't flatten it or make it look dirty. I've been using it when I am straightening my hair. It always makes it silky smooth and shinny. 


The ingredients list is quite standard for that type of product. It contains alcohol as a solvent and silicones such as trisiloxane and cyslomethicone. It also has some argan and sunflower oil. Octocrylene is a broad spectrum UV filter and although this product isn't marked as sun protection, I'm certain it offers some kind of it. 


Overall it's a nice product I enjoy using when I feel like my hair needs some extra glow or when I straighten it (which happens very very rarely nowadays). I will finish it with pleasure.


What I like: 
*Affordable (around $10)
* Huge amount of product (100 ml)
* Stylish packaging 
* Gives hair extra glow 
* Provides UV protection 
* Doesn't make hair oily 
* Can be used on both dry and wet hair 

What I don't like: 

Overall: 5/5


It's been a long two weeks break from blogging. I am sorry guys, I really don't have much free time and I decided the free time I have I will spend on sleeping more, relaxing and eating properly. 


Чувствам се толкова виновно, че не пиша толкова често колкото ми се иска. Днес ви показва бърза публикация за масло за коса, което използвам може би от година и половина. Gliss са една от любимите ми марки когато става въпрос за грижа за кожата. Когато си купих този продукт беше току що излязъл на пазара и аз бях много любопитна дали ще ми хареса. Опаковката е хубава тънка бутилка, която съдържа 100 мл продукт. Използвам го доста често, но все още имам една трета от него, защото е супер икономичен. 


Самият серум съдържа златни частички, които стоят като утайка на дъното, затова трябва да се разклати добре преди употреба. Златните частички са много красиви, но не се виждат в косата след пръсване със спрея. От това, което виждам те са от mica (слюда) и silica (силициев диоксид), следователно не са вредни за нея. Спреят има много лека и ненатрапчива миризма, която трудно бих описала. В първите някаколко момента значително се усеща алкохолът, но бързо се изпарява. 


Това е типичният силиконов спрей, но всъщност ми хареса повече от други спрейове, които съм ползвала. Първо, не прави косата мазна, дори и да използвате повече от колкото трява. Второ, може да се ползва на суха коса и не я сплесква или прави да изглежда мръсна. Използвам го когато си изправям косата. Винаги я прави копринено гладка и лъскава. 


Списъкът със съставките е съвсем стандартен за този вид продукт. Съдържа алкохол като солвант (разредител) и силикони - trisiloxane и cyslomethicone. Съдърожа също и арганово и слънчогледово масло. Octocrylene е широкоспектърен UV филтър и въпреки, че продукта не е описан като слънцезащиген, съм сигурна че предлага някаква защита от слънцето. 


Обобщено, много приятен продукт, който използвам с удолоствие когато мисля, че косата ми има нужда от екстра блясък или когато я изправям (което се случва доста рядко тези дни). Ще го доизползвам с удоволствие.


Какво ми харесва: 
*Достъпен (около 15 лева)
* Огромно количество продукт (100 мл)
* Стилна опаковка
* Придава допълнителен блясък на косата
* Предлага UV защита
* Не прави косата мазна
* Може да се използва и на суха, и на мокра коса

Какво не ми харесва: 

Обща оценка 5/5


Бяха дълги 2 седмици почивка то блогване. Съжалявам, наистина нямам много свободно време и времето които имах, реших да прекарам в повече сън, релаксиране и по-добро хранене. 

Monday, September 29, 2014

REVIEW: Bochko After Sun Milk

The summer is over but today I will show you a Bochko's After Sun Milk which I used for almost a year. I grabbed this milk in summer 2013 when it was on a huge sale, so I barely paid anything for it. 


Bochko is one of the brands Bulgarian bloggers are raving about and I haven't really used many of their products. The milk comes in a tube of 150 ml - a decent amount of product. The tube is really cute and pretty with the hedgehog on it (supposedly named Bochko?). 


To be honest I don't really need an after sun milk or lotion because I don't expose myself under the sun in first place... and when I do I usually put SPF 50/PA+++ on. But because this milk is said to calm and repair the skin I used it after hair removal or when I felt my skin was irritated. 


I am really glad there is no liquid paraffin inside because it's often the key ingredient in many lotions. Isopropyl palmitate is a really good palm oil based synthetic moisturizer that I personally like. It could trigger acne though so those of you with acne-prone skin should be careful. C12-15 alkyl benzoate is an emollient, it's not an irritant. Glicerin is a really good humectant with many benefits for the skin. Polyglyceryl-3 methylglucose distearate is a plant based emollient and emulsifier, it could be a potential irritant but that's highly unlikely usually. Cetyl dimethicone is a silicone based polymer and it's an emollient, considered as very safe. Tocopheryl acetate is also known as Vitamine E, it's a moisturizer and a powerful antioxydant but actually due to the acidic part (the acetate) it could be an irritant for some. But it could be photocarcinogenic so I wouldn't use this milk right before going out and being exposed to sun and I suggest the same to everyone else. Phenoxyethanol is next and it's a preservative that could be potentially irritating. The ingredients that follow are of too low concentrations so I won't analyze them on their own but they do seem okay too.  


The milk is white in color and it has really light texture. It absorbs fairly quickly and it leaves really strong cooling even slightly itching sensation afterwards. I can feel it for 20 to 30 minutes after application. I wouldn't suggest using it on your face after the beach as I did last year because it feels so cooling, it's actually unpleasant. But effect is nice on my legs where I mostly use it. 


The smell is really fresh. I think it's the menthol because I don't see any artificial fragrances. I'm not a fan of mint or menthol but this one actually feels very refreshing, especially when you apply it during a hot spring night. 


It provides enough moisture to the skin the effect lasts at least a day so I like it a lot. I almost ran out of it but I would buy a second tube when I go back to Bulgaria. It's one of those cheap products with good ingredients that actually work. 

What I like: 

* Affordable price (around $5) 
* Adorable packaging 
* Decent amount of product (150 ml) 
* Good ingredients 
* Moisturizes and soothes skin 
* Doesn't cause any irritations 
* Refreshing smell 

What I don't like: 

* Cooling effect is a little bit too strong

All in all: 4,9/5 If you are not Bulgarian, chances are you never heard of Bochko but if you end up in Bulgaria one day, give them a try! They have really good affordable products. And for those of you who tried the brand, what's your favorite product? 

Also, do you want to read more detailed ingredients analyzes like this one? I have no problems doing them plus I learn something new every time because when I come across a new ingredient I always read couple of studies related to it. 
Лятото почти приключи, но днес ще ви покажа Млякото за след слънце на Бочко, което използвах около година. Грабнах това мляко през лятото на 2013, защото беше много намалено и не платих почти нищо за него. 


Бочко е едно от марките, която българските блогърки винаги хвалят, а аз не съм ползвала чак толкова много от техните продукти. Млякото пристига в тубичка от 150 мл - прилично количество продукт. Тубата е много сладка и готина, с таралеж на нея (най-вероятно самият Бочко?).


Честно казано нямам нужда от мляко или лосион за след слънце, защото по принцип не се излагам на слънце изобщо... и когато го правя обикновено слагам SPF 50PA+++. Но тъй като това мляко твърди, че успокоява и възстановява кожата го използвах след обезкосмяване или когато кожата ми беше раздразнена. 


Радвам се, че няма течен парафин, защото обикновено е основната съставка в много лосиони. Isopropyl palmitate е много добър синтетичен хидратант базиран на палмовото олио, който аз лично харесвам. Може да предизвика акне, затова тези със склонна към акне кожа трябва да внимават. C12-15 alkyl benzoate е емолиент и не е дразнител. Glycerin е много добър хумектант с много ползи за кожата. Polyglyceryl-3 methylglucose distearate е растително базиран емолиент и емулсифиант, може да бъде потенциален дразнител, но това е много необичайно. Cetyl dimethicone е силиконов полимер и е емолиент, считан за много безопасен. Tocopheryl acetate също известен и като Витамин Е, е хидратант а и мощен антиоксидант, но всъщност заради киселинната си част (ацетата) може да бъде дразнител за някои. Но може да бъде и фотоканцирогенен, затова аз не бих ползвала млякото точно преди да изляза и да се изложа на слънце и предлагам същото на всички останали. Phenoxyethanol е следващ, той е консервант, който може да бъде потенциален дразнител. Съставките, които следват са в твърде ниски концентрации и няма да ги анализирам поотделно, но и те изглеждат наред. 

Млякото е бяло на цвят и има много лека текстура. Абсорбира се сравнително бързо и оставя много силно охлаждащо, дори леко щипешо усещане. Мога да го усетя около 20 до 30 минути след нанасяна. Не бих предложила да го използвате върху лицето си след плаж както аз направих миналата година, защото се усеща толкова охлаждащо, че чак е неприятно. Но ефектът е добър върху краката ми където най-вече го ползвам. 


Миризмата е много свежа. Мисля, че е ментолът, защото не виждам изкуствени миризми. Не съм фен на ментата или на ментола, но този всъщност е освежаващ, особено когато го нанесеш в гореща лятна нощ. 


Предлага достатъчно хидратация на кожата и ефектът се задържа поне ден, така че доста ми допада. Вече почти го свърших, но бих купила втора тубичка когато се върна в България. Един от онези евтини продукти с добри съставки, които всъщност вършат работа е. 

Какво ми харесва: 

* Достъпна цена (около 8 лева) 
* Сладуреста опаковка
* Прилично количество продукт (150 мл) 
* Добри съставки
* Подхранва и успокоява кожата
* Не предизвиква раздразнения
* Свежа миризма

Какво не ми харесва: 

* Охлаждащият ефект е малко по-силен от необходимото

Обща оценка: 4,9/5 


Ако не сте от България, шансовете са, че никога не сте чували за Бочко, но ако се окажеге в България един ден, дайте им шанс! Имат много добри достъпни продукти. А тези от вас, които са пробвали марката, кой е любимият ви продукт?


Също така, бихте ли искали да четете по-детайлни анализи на съставките като този? Нямам проблеми да ги правя, а и винаги научавам по-нещо ново, защото когато попадна на непозната съставка винаги прочитам няколко проучвания свързани с нея.